Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
23.91Абразивни изделия
23.91.1Абразивни изделия
19.20.22Авиационен бензин
30.30.11Авиационни двигатели с искрово запалване
01.22.11Авокадо
29.10.3Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача)
29.10.30Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача)
29.10.51Автокранове
42.11.1Автомагистрали, улици, шосета, други пътища за автомобили и пешеходци и самолетни писти
42.11.10Автомагистрали, улици, шосета, други пътища за автомобили и пешеходци и самолетни писти
28.29.43Автоматични машини за продажба на стоки
27.12.22Автоматични прекъсвачи на електрически вериги за напрежение <= 1000 В
29.10Автомобили и техните двигатели
29.10.52Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф и подобни автомобили, с двигател
26.40.12Автомобилни радиоприемници, които не могат да работят без външен източник на енергия
38.21.5Агломерати под формата на гранули от битови отпадъци
38.21.50Агломерати под формата на гранули от битови отпадъци
16.29.24Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д.
41.00.23Административни сгради
20.15.1Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк
20.15.10Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк
20.15Азотни съединения и торове
20.15.3Азотни торове, минерални или химични
20.16.53Акрилови полимери в първични форми
20.59.54Активен въглен
66.29.11Актюерски услуги
27.20Акумулаторни батерии и акумулатори
20.13.23Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак
24.42.12Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд
07.29.13Алуминиеви руди и техните концентрати
24.42Алуминий
13.92.21Амбалажни чували и торбички
20.14.42Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина
20.15.73Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат)
20.15.33Амониев нитрат
20.15.32Амониев сулфат
20.15.2Амониев хлорид; нитрити
20.15.20Амониев хлорид; нитрити
26.30.4Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери
26.30.40Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери
21.10.54Антибиотици
20.59.42Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти
21.20.21Антисеруми и ваксини
05.10Антрацитни и черни въглища
05.10.1Антрацитни и черни въглища
05.10.10Антрацитни и черни въглища
26.40.3Апарати за записване и възпроизвеждане на звук и образ
28.25.12Апарати за климатизиране на въздух
27.12.2Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение <= 1000 В
27.12.1Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение > 1000 В
27.12.10Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение > 1000 В
26.51.2Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление
26.51.20Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление
32.50.2Апарати за терапия, протезиране и ортопедия; части за тях
32.50.21Апарати за терапия; дихателни апарати
27.12Апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
28.25.14Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.д.
28.29.12Апарати за филтриране или пречистване на течности
28.99.39Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; машини за балансиране на пневматични гуми; разнообразни машини със специално предназначение, н.д.
26.60.11Апарати с Х-(рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания
69.10.17Арбитражни и помирителни услуги
28.14Арматурни изделия
28.14.1Арматурни изделия и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари и подобни съдове
20.14.34Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група и техните производни, без салицилова киселина и нейните соли
01.13.17Артишок (ангинарии)
71.11.1Архитектурни планове и чертежи
71.11.10Архитектурни планове и чертежи
71.11Архитектурни услуги
71.11.21Архитектурни услуги за проектиране на жилищни сгради
71.11.22Архитектурни услуги за проектиране на нежилищни сгради
71.11.2Архитектурни услуги за сгради
71.11.23Архитектурни услуги, свързани с реставрация
28.22.16Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки
01.13.11Аспержи
58.11.15Атласи и картографски издания, печатни
59.20.36Аудиосъдържание, излъчвано в реално време чрез интернет (streaming)
26.40.43Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука
20.14.11Ациклени въглеводороди