Кодове за плащане на осигуровки и данъци за 2012

Осигуровки и данъци за 2012
Банкови сметки на НАП за 2012

550101 Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд"Безработица" и за фонд “Трудова злополука и професионална болест"
550110 Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” от възложители и осигурени лица за работещите без трудови правоотношения. (Забележка: Този код не се прилага за вноските за членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, които се превеждат по код 55 01 01)
550401 Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от само-осигуряващи се лица (вкл. от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители).
550402 Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица (вкл. от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители).
550403 Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, завършили висше или полувисше образование и докторантите, за времето на обучение
550413 Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия
550118 Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. (Забележка: Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица)
552801 Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г.
552830 Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г.
555710 Вноски за фонд "ГВРС" от работодатели
555720 Начети и лихви за фонд "ГВРС" по ревизионни актове
555908 Вноски за УчПФ от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни
555938 Начети и лихви за УчПФ по ревизионни актове
558866 Неидентифицирани преводи по сметки 7315 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )
558888 Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ
559800 Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315
560101 Вноски от осигурители и осигурени лица, без самоосигуряващите се и неосигурени на друго основание лица
560402 Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО (Забележка: Тук се внасят и здравноосигурителните вноски и дължимите лихви от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване на осигурителния доход.)
560405 Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО
560701 Вноски за лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО
560704 "Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО
За периоди преди 1 януари 2003 г."
560704 Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството
560800 Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица
562805 Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК
562818 Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12/дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне
568866 Неидентифицирани преводи по сметки 7316 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )
568888 Преводи по сметки 86 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ
569800 Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7316
580120 Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионнен фонд
580123 Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд
580124 Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване на осигурителния доход.
580128 Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в професионален фонд (Внасят се само от НОИ)
580150 Осигуритeлни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в универсален фонд (Внасят се само от НОИ)
580122 Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица.
582807 Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд
582808 Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд
582812 Начети и лихви по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд
582813 Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд
582823 Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН.
588866 Неидентифицирани преводи по сметки 7318 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )
588888 Преводи по с/ки 8 8 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ
589800 Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7318
110100 Данък върху добавената стойност при сделки в страната
110200 Акциз при сделки в страната
110401 Корпоративен данък от нефинансови предприятия
110402 Корпоративен данък от финансови институции
110403 Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел
110404 Корпоративен данък от застрахователни дружества
110822 Възстановен ДДС от внос
111212 Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения
111213 Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.
111215 Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци.
111217 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37 и чл.38, ал.5 и ал.11 от ЗДДФЛ
111218 Окончателен данъкна местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ
111219 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ
111501 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на юридически лица
111504 Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица
111511 Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица
111513 Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица от наем по чл.38, ал.12 от ЗДДФЛ
111901 Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри
111902 Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения
111903 Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО
111904 Данък върху дейността от опериране на кораби
112001 Данък върху представителните разходи по ЗКПО
112002 Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставяни в натура (вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане)
112003 Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО
112100 Данък върху застрахователните премии
113400 Други данъци
113500 Държавни такси
114300 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
114800 Приходи от дивидент за държавата
114900 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
115000 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване
117000 Други неданъчни приходи