Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
13.30Облагородяване на прежди, платове и облекло
38.21Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
38.22Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
63.11Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
15.11Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи
01.64Обработка на семена за посев
52.24Обработка на товари
85.53Обучение на водачи на превозни средства
84.24Обществен ред и сигурност
84.11Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
03.11Океански и морски риболов
91.03Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
77.40Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
82.30Организиране на конгреси и търговски изложения
96.03Организиране на погребения и свързани с тях услуги
92.00Организиране на хазартни игри
84.22Отбрана
01.16Отглеждане на влакнодайни растения
01.21Отглеждане на грозде
01.47Отглеждане на домашни птици
01.45Отглеждане на дребен рогат добитък
01.19Отглеждане на други едногодишни растения
01.49Отглеждане на други животни (пчеларство)
01.29Отглеждане на други многогодишни насаждения
01.42Отглеждане на едър рогат добитък, с друго направление
01.41Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление
01.14Отглеждане на захарна тръстика
01.13Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови
01.11Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена
01.44Отглеждане на камили, лами и подобни животни
01.43Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри
01.26Отглеждане на маслосъдържащи плодове
01.12Отглеждане на ориз
01.28Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения
01.27Отглеждане на растения за напитки
01.46Отглеждане на свине
01.24Отглеждане на семкови и костилкови плодове
01.22Отглеждане на тропични и субтропични плодове
01.15Отглеждане на тютюн
01.23Отглеждане на цитрусови плодове
01.25Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове
81.30Оформяне и поддържане на озеленени площи
66.21Оценяване на застрахователни рискове и щети