Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
68.20Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
77.35Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
77.29Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи
77.39Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде
77.11Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач
77.31Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство, без оператор
77.32Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
77.21Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения
77.33Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
77.34Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
77.12Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач
77.22Даване под наем на видеокасети и дискове
61.20Далекосъобщителна дейност по безжичен път
61.10Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
68.31Дейност на агенции за недвижими имоти
91.01Дейност на библиотеки и архиви
94.11Дейност на бизнес организации и организации на работодатели
86.10Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
91.04Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати
94.99Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде
87.10Дейност на заведения със здравни грижи
63.91Дейност на информационни агенции
86.23Дейност на лекари по дентална медицина
86.22Дейност на лекари специалисти
91.02Дейност на музеи
86.21Дейност на общопрактикуващи лекари
56.30Дейност на питейни заведения
94.92Дейност на политически организации
53.10Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
94.12Дейност на професионални организации
73.11Дейност на рекламни агенции
94.91Дейност на религиозни организации
56.10Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
94.20Дейност на синдикални организации
93.12Дейност на спортни клубове
82.20Дейност на телефонни центрове за услуги
93.21Дейност на увеселителни и тематични паркове
93.13Дейност на фитнес центрове и зали
64.20Дейност на холдингови дружества
64.11Дейност на централната банка
70.10Дейност на централни офиси
80.20Дейности в областта на технически системи за сигурност
74.20Дейности в областта на фотографията
97.00Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
99.00Дейности на екстериториални организации и служби
66.22Дейности на застрахователни брокери и агенти
01.30Дейности на разсадници, без горските
82.92Дейности по опаковане и пакетиране
73.12Дейности по продажба на медийно време и място за реклама
80.30Дейности по разследване и издирване
41.10Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
82.91Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация
01.63Дейности след прибиране на реколтата
88.91Дневни грижи за малки деца
05.10Добив на антрацитни и черни въглища
08.99Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
07.10Добив на железни руди
05.20Добив на кафяви и лигнитни въглища
08.91Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове
06.10Добив на нефт
06.20Добив на природен газ
07.29Добив на руди на цветни метали
08.93Добив на сол
08.11Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
08.92Добив на торф
08.12Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин
07.21Добив на уранови и ториеви руди
65.30Допълнително пенсионно осигуряване
49.39Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде
58.19Друга издателска дейност
88.99Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде
61.90Други далекосъобщителни дейности
62.09Други дейности в областта на информационните технологии
93.19Други дейности в областта на спорта
81.29Други дейности по почистване
78.30Други дейности по предоставяне на работна сила
56.29Други дейности по приготвяне и доставяне на храна
86.90Други дейности по хуманно здравеопазване
79.90Други дейности, свързани с пътувания и резервации
93.29Други дейности, свързани с развлечения и отдих
43.39Други довършителни строителни дейности
63.99Други информационни услуги, некласифицирани другаде
55.90Други места за настаняване
85.59Други образователни дейности, некласифицирани другаде
96.09Други персонални услуги, некласифицирани другаде
53.20Други пощенски и куриерски дейности
74.90Други професионални дейности, некласифицирани другаде
32.99Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
87.90Други социални грижи с настаняване
43.99Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
66.29Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване
52.29Други спомагателни дейности в транспорта
66.19Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
64.92Други форми на предоставяне на кредит
65.12Друго застраховане, без животозастраховане
64.19Друго парично посредничество
82.99Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
02.20Дърводобив
84.30Държавно обществено осигуряване
84.12Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
84.13Държавно управление в областта на стопанската дейност