Новото данъчно законодателство през 2019г. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

Време на провежданеот 16.01.2019 до 18.01.2019, с начален час 9,30ч.
Място на провежданеСофия, хотел Централ****, Бул. Христо Ботев 52,
виж на картата
Цена с ДДС408 BGN
Цените са различни за един, два и три модула
Лектори / участнициадв. РУСКОВ, Д.ВОЙНОВ, адв. З.ДИМИТРОВА, Д.ПЕТКОВА
Програма
семинар в три отделни модула на
16 – 17 – 18 януари 2019г.:
Новото данъчно законодателство през 2019г.
Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване, ЗДДФЛ
Лектори:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА –главен експерт по приходите НАП
Три модула –– комбиниране по избор на участниците
София, хотел Централ****, Бул. Христо Ботев 52, София
www.central-hotel.com

МОДУЛ 1 16.01.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
Промените в ЗДДС от 2019г.
Актуална практика и казуси по ЗДДС
Лектори:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Теми:
Промените в ЗДДС от 2019г. свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки, освободените доставки и облагаемите с нулева ставка. Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима, начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит и др.теми
Практика по ЗДДС и ППЗДДС
(предстои публикуване на подробната програма)
Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,30 – 16ч., почивка 13 – 14ч.

МОДУЛ 2 17.01.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
Промени в ЗКПО през 2019 г.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Промени в ЗКПО през 2019 г.:
- Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
- Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
- Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- Други промени
Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
Актуална данъчна практика по ЗКПО.
Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.
Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.
Парични взаимоотношения между дружеството и собственика
Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.
Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,30 – 16ч., почивка 13 – 14ч.

МОДУЛ 3 18.01.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И В ЗДДФЛ - 2019г.
Лектори:
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ, НАП

9,30 – 15ч. лектор адв. Зорница Димитрова
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г.
Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасяне.
Промените от 1 януари 2019 г. в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по неговото прилагане, свързани с разходите на държавното обществено осигуряване.
Документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане.
Видове обезщетения от държавното обществено осигуряване. Парични обезщетения при временна неработоспособност, за майчинство, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете;Парични обезщетения за безработица;
Самоосигуряващи се лица –осигурителен доход и осигурителен стаж.
Други теми и казуси.
(програмата ще бъде актуализирана)
15,30ч. – 17,30ч. лектор Даниела Петкова
Промените в ЗДДФЛ за 2019 г.
Представяне на промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г.
1. Данъчни облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания;
2. Закръгляване на размера на данъка;
3. Лица, които не са задължени да подават годишен отчет за дейността;
4. Начален срок за подаване на годишната данъчна декларация;
5. Други промени.
Представяне на промените в ЗДДФЛ, касаещи облагането на доходи, придобити през 2019 г.:
1. Облагане на парични и предметни награди с окончателен данък;
2. Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък;
3. Подаване по електронен път на справки и декларации от самоосигуряващи се лица.
4. Нов срок за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
5. Нови срокове за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Възможности за корекция.
6. Предоставяне на информация за изплатените през годината доходи от трудови правоотношения с
подаването на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от работодателите.
7. Други промени.
Промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Особености при деклариране на придобити през 2018 г. доходи.
Предоставяне на информация пред НАП от платците на доходи.
Даниела Петкова е завършила „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите.

Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,00 – 15,30ч., почивка 13 – 14ч.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Всеки Модул включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, папка и материал презентация
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ за записване и плащане до 21.12.2018г.

( всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули )
Участие в един модул
140лв. без ддс / съответно 168лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 130лв. без ддс/ съответно 156лв. с ддс

Участие в два модула
270лв. без ддс / съответно 324лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 250лв. без ддс / съответно 300лв. с ддс

Участие в трите модула:
340лв. без ддс / съответно 408лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 320лв. без ддс или съответно 384лв. с ддс

РЕДОВНИ ЦЕНИ СЛЕД 21.12.2018г.
Участие в един модул
160лв. без ддс / съответно 192лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 150лв. без ддс / съответно 180лв. с ддс

Участие в два модула
290лв. без ддс или съответно 348лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс

Участие в трите модула
390лв. без ддс или съответно 468лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
370лв. без ддс или съответно 444лв. с ддс


БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22


Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR76301078646556

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

При необходимост от нощувки ни изпратете запитване и ще Ви предоставим преференциални цени в хотел Централ и в Хотел Хемус
Условия и цениПредварително плащане по банков път! Може да се плати за един, два или и трите модула по избор!
Публикувал семинараРускова
Организатор на семинараМагистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД
Телефон888807911
Имейлmagisterd@abv.bg
Сайтhttps://www.magisterdixit.net
В категорияДанъци, Счетоводство, ТРЗ
360 пъти