Годишно приключване – ЗКПО и Осигуряване

Време на провежданена 28.11.2019, с начален час 9:00
Място на провежданегр. София, ул. „6ти септември“ 37
виж на картата
Цена с ДДС135 BGN
Цена за ранно записване до 15.11
Лектори / участнициДимитър Войнов и Зорница Димитрова
Програма

ПРОГРАМА
ЗКПО

Промени в ЗКПО през 2019 г.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.Промени в ЗКПО през 2019 г.:

Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
Отчитане при наемателите на:
разходите за наем – линеен или друг метод
допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
получените стимули от наемодателите
Отчитане при наемодателите на:
приходите от наем – линеен или друг метод
отдадените под наем активи
първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
приходите от извършени услуги
предоставените стимули на наемателите
Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство
лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
Предприятия без дейност
Други промени

Кафе пауза

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
Данъчно третиране на дивиденти
Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди
Други

Обедна почивка

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Очаквани промени в социалното осигуряване от 2020 г.

1. Актуални проблеми при подаване и коригиране на декларации обр. № 1 и № 6. Коригиране на декларации обр. 1 и обр. № 6 при изплащане на възнаграждения по граждански договори /промени в сила от 2019 г./. Коригиране на декларации обр. № 1 и обр. № 6 при деклариране на задълженията за данък.

2. Осигуряване на самоосигуряващи се лица – съдружници и управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика. Период на осигуряването – вписване и заличаване от търговския регистър. Договор за управление или трудов договор. Съдебна практика. Осигуряване на съдружник/управител – български гражданин в дружество от ЕС. Осигуряване на чуждестранен гражданин, съдружник/управител на местно дружество.
Кафе пауза

3. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Период, от който се изчислява индивидуалният коефициент.

4. Очаквани промени в социалното осигуряване от 2020 г.

Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия
Условия и цени

Такса за 1 участник – 150 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 140 лв.

Такса за 1 участник за ранно записване и плащане до 15.11.2019 г.– 135 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 126 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара (28.11 и 02.12) – 270 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 250 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара (28.11 и 02.12) за ранно записване и плащане до 15.11.2019 г. – 250 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 230 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, консултации.

Срок за записване: до 26.11.2019 г.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар ЗКПО и КСО 28 ноември в София

Основание за 2 дни: Семинари Годишно приключване в София
Публикувал семинараnstaikova
Организатор на семинараПроадвайс ЕООД
Телефон0886847933
Имейлoffice@proadvisebg.com
Сайтwww.proadvisebg.com
В категорияДанъци, Счетоводство, ТРЗ
56 пъти