Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2019 г.

Време на провежданеот 16.12.2019 до 17.12.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС408 BGN
До 6.12.2019 г. – 20% отстъпка от цената.
Лектори / участнициДимитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова
Програма
16 декември (понеделник)
10.00 – 13.15 ч. – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС
ЗДДС – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2019 г.
1. Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. Становища на НАП във връзка с промените, в сила от 01.01.2019 г.
2. Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината:
* кои лица са задължени да извършат преизчислението;
* данъчните основи на кои доставки следва да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичния данъчен кредит след промените в ППЗДДС през 2019 г.;
* кога и как следва да отразим резултата от преизчислението на частичния данъчен кредит;
* често допускани грешки при определяне размера на корекцията.
3. Извършване на годишни корекции на данъчния кредит при изменение на използването на дълготрайни активи при:
* неприспаднат данъчен кредит поради ограничителни условия на ЗДДС;
* приспаднат изцяло данъчен кредит;
* приспаднат частичен данъчен кредит;
* приспаднат пропорционално данъчен кредит в зависимост от степента на използването на актива за икономическата дейност на лицето.
4. Актуална данъчна практика във връзка с прилагането на ЗДДС.

14.00 – 17.15 ч. – лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ
ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ, ПРИДОБИТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2019 г.
1. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2019 г.
2. Новостите при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица, и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2019 г.
3. Нови актуални моменти във връзка с подаване на двете справки по чл. 73 от ЗДДФЛ – за изплатени доходи по трудови правоотношения и за изплатени други доходи на физически лица.
4. Промените в образеца на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г., и новости във връзка с нейното подаване.
5. Предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.
6. Други актуални въпроси и теми по прилагане на ЗДДФЛ и дискусия.

17 декември (вторник)
10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство
ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.
І. Промени в ЗКПО през 2019 г.:
1. Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС, и данъчното им третиране по ЗКПО:
– Отчитане при наемателите на:
* разходите за наем – линеен или друг метод
* допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
* разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
* получените стимули от наемодателите
– Отчитане при наемодателите на:
* приходите от наем – линеен или друг метод
* отдадените под наем активи
* първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
* приходите от извършени услуги
* предоставените стимули на наемателите
2. Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
* лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство
* лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
3. Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви.
4. Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules).
5. Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност.
6. Предприятия без дейност.
7. Други промени.
ІІ. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи).
2. Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
3. Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС).
4. Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение).
5. Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.
6. Данъчно третиране на дивиденти.
7. Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.
8. Други.
Условия и цениЦена 340 лева без ДДС. До 6 декември – 20% отстъпка от обявената цена.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци, Счетоводство
39 пъти