Практически въпроси по прилагане на ЗДДС и правилника за прилагане на ЗДДС, ЗКПО. Практика на НАП по проблемни казуси.

Време на провежданена 17.01.2020, с начален час 09:00
Място на провежданеБест Уестърн Плюс Бристол Хотел бул. "Христо Ботев" № 69 София
виж на картата
Цена с ДДС174 BGN
Лектори / участнициМина Янкова, Цветана Янкова
Програма
I Очаквани промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2020 г.

• Нови правила в ЗДДС за 2020 г.:

* Въвеждане в ЗДДС на Директива 2018/1910 на Съвета, с което се създават правила по отношение на трансграничните сделки във връзка с:
– режима на складиране на стоки до поискване от клиента,
– верижните сделки,
– ролята на идентификационния номер по ДДС в контекста на освобождаването на вътреобщностните доставки и
– доказателството за превоз за целите на освобождаването на вътреобщностните сделки.;

* Транспониране на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО, с които се постига по-пълно съответствие на националното с европейското право;

* Привеждане на ЗДДС в съответствие с решения на Съда на ЕС;

* Промени, свързани с намаляване на разходите за данъчната администрация и на административната тежест за гражданите и бизнеса;

* Прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона;

• Практически въпроси по прилагането на данъка върху добавената стойност

• Актуална практика на НАП, ВАС и СЕС по данъка върху добавената стойност

• Отговори на въпроси на участниците, касаещи прилагането на ЗДДС и ППЗДДС

Лектор: Мина Янкова

II Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2019 г.

1. Казуси и решения, свързани с годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2019 г., свързани с: разходи, които не са документално обосновани; разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата; разходи за ДДС и за данък при източника; разходи и приходи от брак и липси; обезценки и отписване на вземания и неплатени задължения; неизплатени доходи на местни физически лица; слаба капитализация.
2. Предстоящи промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, произтичащи от измененията в закона в сила от 01.01.2019 г.:
• данъчно третиране на договори за оперативен лизинг съгласно МСФО, при лизингополучатели – чл. 11а и допълнения в режима за данъчно третиране на договори за финансов лизинг съгласно МСФО при лизингополучатели – чл. 50, ал. 2 и чл. 61, ал. 2;
• правило за ограничаване на приспадането на лихви и промени в режима за регулиране на слабата капитализация – чл. 43 и чл. 43а;
• определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество – чл. 47в – 47д;
• други промени.

Лектор: Цветана Янкова
Условия и цениЦена: за абонати на сп. Наръчник на икономиста -125.00 лв. без ДДС; за неабонати – 145.00 лв. без ДДС

При участие в два семинара по избор участниците заплащат:
– за абонати на сп. Наръчник на иконоимиста – 240 лв. без ДДС
– за неабонати – 270 лв. без ДДС
Отстъпка за втори участник от една фирма – 5%, а за трети и всеки следващ – 10%

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА 5% ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ: ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2019

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в
Банка Пиреос АД – BIC КОД: PIRBBGSF; IBAN – BG08PIRB 80761600244715 или в брой.
Публикувал семинараpluton1
Организатор на семинараИздателство Плутон 1
Телефон032628442
Имейлizdatelstvopluton@gmail.com
Сайтseminarite.com
В категорияДанъци, Счетоводство
34 пъти