Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2019 г.

Време на провежданена 16.12.2019, с начален час 10:00 - 16:30
Място на провеждане Пловдив, хотел Империал**** ул. "Лев Толстой" № 6
виж на картата
Цена с ДДС144 BGN
Лектори / участнициТеодора Бакърджиева
Програма
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10.00 – 11.30 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации – практически аспекти при прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите;, документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране, установяване на кражби.
1.2. Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута:
– Разграничаване на понятията – обезценка, преоценка и амортизация;
– Прилагане на дадените указания за нов срок за преглед за обезценка на нефинансовите активи, определен от МФ;
– Преглед за преоценка на вземанията, задълженията, наличната валута и материалните запаси;
– Документиране на извършените прегледи.

1.3. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – примери.
1.4. Преглед и актуализиране на счетоводната политика.

11.30- 12.00 Кафе пауза

12.00 – 13.30 2. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация – бюджетни показатели, в т.ч. поети ангажименти и задължения за разходи; амортизация на нефинансови дълготрайни активи – амортизационна политика, амортизационен план; отчитане на активи по сметки от група 22 „ДА, капитализирани в отчетна група „ДСД“; касови операции; оповестявания; публикуване на финансови отчети, др.
3.1. Промяна в счетоводната политика и приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи;
3.2. Промени в амортизационния план през 2019 г. при наличие на събития по т. 6.5 от СС 4 Отчитане на амортизации- основен ремонт, подобрения, модернизация, реконструкция, обезценка, преоценка, промяна на срока на годност, промяна на метода на амортизация, промяна на остатъчната стойност. Пример за промяна в амортизационния план. Извод и заключение.
3.3. Актуализиране/въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“.
3.4. Промяна в начина на осчетоводяване на бюджетния показател “Нови задължения за разходи” при превеждане на авансови суми по сключен договор на доставчици/ изпълнители.
Изискване на Закона за данък върху добавената стойност. Указания на МФ – БЮ- 4 от 23.08.2018 г.и ДДС № 08 от 21.12.2018 г. Възможни подходи при разходи за командировки и аванси на подотчетни лица. Съставяне на счетоводни статии.
3.5. Признаване на последващите разходи за дълготрайни активи. Преглед и анализ на капиталовите разходи – указания на Министерството и приложими нормативни изисквания.

13.30– 14.30 Обяд
14.30 – 16.00 3. Достоверно представяне на информация в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС и сметките за чуждите средства, приложение:
– Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
– Признаване на приходи от помощи и дарения.
– Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции
– Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.
– Начисляване на разходи за амортизации.
– Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви
– Задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране по международни проекти (ДДС № 14 от 2013 г.).
– Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
– Начисляване на приписани приходи и разходи
– Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
– Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
– Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.
– Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
– Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
– Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
– Деклариране на верността и пълнотата на отчетните данни, включени в ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
– Оповестяване и публикуване на информация от ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
– Други.

4. Годишно приключване на счетоводните сметки: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.
5. Съдържание на ГФО съгласно Заповед № 1338 от 22.12.2015 г. на министъра на финансите. Обхват на подлежащата за представяне информация – отчети Б-3; СЕС-3-КСФ; СЕС-3-РА; СЕС-3-ДЕС; СЕС-3-ДМП; Б-3 с код 33; отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства (отчета по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.); оборотни ведомости и друга информация, изготвени по определен от МФ макет; отчет за салдата (наличностите) по банкови сметки; допълнителна отчетна информация.
6. Преглед на указанията на министъра на финансите относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2019 г., както и публикуване на годишните финансови отчети на бюджетните организации.
16.00-16.30 Обобщение на темите и дискусия с участниците.
Условия и цениЗа абонати на сп. Наръчник на икономиста – 10% ОТСТЪПКА
Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в
Банка Пиреос АД – BIC КОД: PIRBBGSF; IBAN – BG08PIRB 80761600244715 или в брой.
Публикувал семинараpluton1
Организатор на семинараИздателство Плутон 1
Телефон032628442
Имейлizdatelstvopluton@gmail.com
Сайтseminarite.com
В категорияДанъци, Счетоводство
40 пъти