Прилагане на СИДДО - възможно ли е освобождаване от данък при източника?

Време на провежданеот 24.10.2019 до 25.10.2019, с начален час 09:30
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС408 BGN
двудневен семинар
Лектори / участнициИван Антонов, Георги Денборов
Програма
1. Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство.
- Разграничаване на активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане на местното лице, разликата между юридическо и икономическо двойно облагане.
- Прилагане на СИДДО, разбирайки техните основни принципи за разпределяне на правото да се обложи и праговете за облагане при източника.
- Изясняване механизма на методите за избягване на двойното данъчно облагане. Метод на данъчния кредит и метод на освобождаването с прогресия.
2. Релация между понятието на СИДДО за местно лице и това на националното законодателство за данъчно задължено лице.
- Значението на концепцията за местно лице като свързващ фактор между данъкоплатеца и националната данъчна система.
- Различия в начините, по които българските СИДДО определят кога едно физическо лице и кога едно юридическо е местно лице на България.
- Ключови фактори при определянето на това дали едно лице е местно или не при прилагането на останалите разпоредби на СИДДО.
3. Място на стопанска дейност по вътрешното законодателство и съгласно СИДДО.
- Определяне на значението на концепцията за място на стопанска дейност (МСД).
- Идентифициране разнообразието от начини, по които държавите определят еквивалентни понятия за МСД във вътрешните си законодателства и оценяване на тяхното значение при планирана транзакция.
- Категоризиране на различните видове МСД, приложими в различните СИДДО.
- Определяне дали трансграничните бизнес дейности на едно предприятие представляват МСД.
- Идентифициране последствията от установяване на МСД.
4. Облагане на доходи от полагане на наемен труд.
- Основни правила са залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд на чуждестранни лица.
- Особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд при:
- краткосрочно командироване;
- договори за наемане на персонал;
- международен транспорт.
- Как взаимодейства СИДДО с разпоредбата на т. 26, б. “е” от § 1 от ДР на ЗДДФЛ при облагане на чуждестранни физически лица.
- Особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на възнаграждения по договори за управление и контрол.
- Особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на доходи на лица, упражняващи свободна професия.
5. Пасивни доходи и СИДДО.
- Значение на понятието “пасивни доходи”.
- Третиране на доходи от недвижима собственост според българското законодателство и правилaтa за облагане, заложени в СИДДО.
- Облагане на доходите от дивиденти. Понятие „дивидент“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от дивиденти. Казуси.
- Облагане на доходите от лихви. Понятие „лихви“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от лихви. Преквалифициране на доходите от лихви в дивиденти в специфични случаи. Казуси.
- Облагане на доходите от авторските и лицензионните възнаграждения. Елементи на дефиницията на авторски и лицензионни възнаграждения. Условия за редуцирано облагане на авторските и лицензионните възнаграждения. Казуси.
6. Печалби от стопанска дейност.
- Значението на клаузата за печалби от стопанска дейност в данъчните договори и как са разпределени правилата за облагането им между България и останалите юрисдикции.
- Прилагане на различните подходи, които държавите могат да предприемат при облагане на печалбите на МСД на българско предприятие, формирано в чужда юрисдикця.
- Определяне областите на потенциални затруднения във връзка с третирането на вътрешните сделки между МСД и други части на дадено предприятие.
- Разграничаване последните развития по отношение на определянето на печалби от стопанска дейност, реализирани от МСД и от дъщерно дружество.
7. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби и прилагане на BEPS мерките.
- Същността на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби.
- Разграничаване на различните промени, които Многостранната конвенция ще въведе в съществуващите СИДДО на България.
Условия и цениЦена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди от “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци, Счетоводство
124 пъти