Международни стандарти за финансово отчитане

Време на провежданеот 16.10.2019 до 05.11.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС1056 BGN
5-дневно обучение в два модула.
Лектори / участнициКатя Драгийска и Бойка Брезоева, рег. одитори
ПрограмаІ модул
16 октомври 10.00 – 17.30 ч. Катя Драгийска
- МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения
- МСС 38 – Нематериални активи
- МСС 40 – Инвестиционни имоти
- МСФО 5 – Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности
- МСС 36 – Обезценка на активи
- МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи
- МСС 23 – Разходи по заеми
17 октомври 10.00 – 17.30 ч. Катя Драгийска
- МСС 2 – Материални запаси
- МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти
- МСС 12 – Данъци върху дохода
- МСФО 16 – Лизинг
18 октомври 10.00 – 17.30 ч. Бойка Брезоева
- МСС 32 – Финансови инструменти: представяне
- МСФО 9 – Финансови инструменти
- МСФО 7 – Финансови инструменти: оповестяване
- МСФО 13 – Оценяване по справедлива стойност
- МСС 34 – Междинно финансово отчитане

ІІ модул
4 ноември 10.00 – 17.30 ч. Катя Драгийска
- МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ
- МСС 8 – Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
- МСС 10 – Събития след края на отчетния период
- МСС 1 – Представяне на финансови отчети
- МСС 7 – Отчети за паричните потоци
- МСФО 11 – Съвместни предприятия
5 ноември 10.00 – 17.30 ч. Бойка Брезоева
- МСФО 3 – Бизнескомбинации
- МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети
- МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
- МСФО 2 – Плащане на базата на акции
- МСС 33 – Нетна печалба на акция
Условия и цениЦена: 880 лв. без ДДС. При регистрация до 31 август – 15% отстъпка от обявената цена.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияСчетоводство
165 пъти