Новият МСФО 16 Лизинг и промени в други МСФО, приложими за 2019 г.

Време на провежданена 10.07.2019, с начален час 09:30
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
еднодневен семинар
Лектори / участнициБойка Брезоева, регистриран одитор
Програма9.30 – 16.00 ч.
1. МСФО 16 Лизинг (Регламент (ЕС) 2017/1986 от 31 октомври 2017 г.):
* Цел, обхват и основни различия с МСС 17 Лизинг.
* Нова дефиниция за лизинга и установяване на лизинг.
* Разделяне на лизингови и нелизингови компоненти в договор.
* Комбинация от лизингови договори.
* Определяне на срока на лизинга.
* Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателя:
- Признаване и оценяване на актив с право на ползване и на пасив по лизинга;
- Изключения от принципите на признаване и оценяване;
- Компоненти на лизинговите плащания;
- Променливи лизингови плащания;
- Промяна на лизинговия договор;
- Представяне и оповестяване.
* Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателя:
- Класификация на лизинговите договори: финансов лизинг и оперативен лизинг;
- Признаване и оценяване на лизинговите договори;
- Промяна на лизинговия договор.
* Продажба с обратен лизинг.
* Счетоводно отчитане на преотдаване на лизинг.
* Преходни разпоредби във връзка с преминаването от МСС 17 Лизинг към МСФО 16 Лизинг.
* Практически ефект от прилагането на новия МСФО 16.
* Данъчно третиране на лизинговите договори съгласно ЗКПО за предприятията, прилагащи МСФО.

16.00 – 17.30 ч.
2. Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти – „Характеристики за предсрочно погасяване и отрицателна компенсация” (Регламент (ЕС) № 2018/498 от 22 март 2018 г.).
3. Разяснение на КРМСФО 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода (Регламент (ЕС) № 2018/1595 от 23 октомври 2018 г.).
4. Годишни подобрения, цикъл 2015-2017 г. (Регламент (ЕС) № 2019/412 от 14 март 2019 г.): изменения на МСФО 3 Бизнес комбинации и МСФО 11 Съвместни предприятия – „Определение за бизнес и счетоводно отчитане на предишни дялови участия”; изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – „Данъчни последици от плащанията за финансови инструменти, класифицирани като собствен капитал”; изменение на МСС 23 Разходи по заеми – „Разходи по заеми, допустими за капитализация”.
5. Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица – „Изменение, свиване или уреждане на плана” (Регламент (ЕС) № 2019/402 от 13 март 2019 г. ).
6. Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия – „Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия” (Регламент (ЕС) № 2019/237 от 8 февруари 2019 г.).
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияСчетоводство
152 пъти