Лизинг – счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при предприятия, прилагащи НСС - семинар с Димитър Войнов

Време на провежданена 17.06.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеМясто и дата на провеждане 17.06.2019 Експо Център Флора, Зала №1 Начало: 10:00 часа Край: 15:00 часа
виж на картата
Цена с ДДС139 BGN
В таксата са включени сандвичи, кафе и материали
Лектори / участнициДимитър Войнов
Програма
Програма
Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.
- Отчитане при наемателите на:
разходите за наем - линеен или друг метод
допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
получените стимули от наемодателите
- Отчитане при наемодателите на:
приходите от наем – линеен или друг метод
отдадените под наем активи
първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
приходите от извършени услуги
предоставените стимули на наемателите
Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при наематели и наемодатели
- припознаване на счетоводното отчитане за данъчни цели
- данъчно третиране на промяната в счетоводната политика, в резултат на промените в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.
Счетоводно отчитане на финансовия лизинг:
- Наематели:
признаване на актив
признаване на задължение
отчитане на финансов разход за бъдещи периоди и признаването му като текущ разход през периода на лизинга
- Наемодатели:
признаване на вземане
отписване на отдадения актив
признаване на печалба/загуба от отписването на актива
отчитане на финансов приход за бъдещи периоди и признаването му като текущ приход през периода на лизинга
Данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при наематели и наемодатели
Други аспекти, свързани с лизинговите договори
Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери
Условия и цениРегистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 139 лв.
Публикувал семинараSmartIdea
Организатор на семинараАкаунтинг нюз ЕООД
Телефон0888298382
Имейлoffice@accountingnews.bg
Сайтhttps://accountingnews.bg/
В категорияДанъци, Счетоводство
89 пъти