Варна: Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му в сила от 2019 г.

Време на провежданена 26.03.2019, с начален час 9,30ч.
Място на провежданеВарна
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
Лектори / участнициадв. Милана Кривачка - експерт по ЗОП
Програма
МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в семинар на 26.03.2019г. във Варна на тема:

Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му в сила от 2019 г.ПРОМЕНИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и актуални казуси.

Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

ДАТА: 26.03.2019г. начало 9.30ч.
МЯСТО: Варна, хотел Черно море

9.00 – 9.30ч. - Регистрация на участниците
09.30 – 11.00 ч. - Основна цел и причини за промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ПП ЗОП.
Промени в стойностните прагове на обществените поръчки и тяхното отражение върху процеса на възлагане.
Нов ред за връчване на решенията, за които възложителят е длъжен да уведоми заинтересованите лица и участниците в процедурата.
Нов ред за изпращане на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз.
Нови изисквания към съдържанието на профила на купувача и начина на публикуване на информацията в него.
11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза
11.30 – 13.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, поддържана от Агенцията по обществени поръчки;
Промяна в начина за определяне на сроковете за подаване на заявленията за участие и на офертите;
Нови изисквания към възлагането на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства за пътници и товари;
Промени в основанията за задължително и незадължително отстраняване на участниците от процедурата за възлагане на обществените поръчки;
Прецизиране на правилата за определяне на критериите за подбор;
Промени в изискванията към третите лице и подизпълнителите;
Изменения в правилата за деклариране на личното състояние на кандидатите и участниците и съответствието им с критериите за подбор.
13.00 – 14.00 ч. – почивка
14.00 – 15.30ч. - Нови правила за провеждане на електронен търг;
Промени в правилата за изменение на условията за възлагане на обществената поръчка, посочени в обявлението за откриване на процедурата;
Увеличаване на основанията за отстраняване от процедурата;
Прецизиране на правната уредба за :
- определяне на гаранцията за изпълнение на договора при запазени обществени поръчки;
- документите, които определеният изпълнител следва да представи при сключването на договора;
- сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение;
Въвеждане на задължение за използването на електронни фактури при разплащанията по договорите за обществени поръчки;
Промени в правилата за изменение на договора за възлагане на обществената поръчка;
Правила за съхранение на електронните документи в досието на обществената поръчка.
15.30 – 15.50 ч. - Кафе пауза
15.50 – 17.20 ч. - Нови правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява;
Промени в правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП);Нови правилата за осъществяване на контрола по чл.232 – чл.235 от ЗОП от АОП;
Прецизиране на правилата за извършване на проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФК);Създаване на постояннодействащ Експертен съвет за сътрудничество, който ще приема насоки за прилагане на ЗОП във връзка с контролната дейност на АОП, АДФК и Сметната палата;Увеличаване на административно-наказателните състави за нарушения на нормите на ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ".

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Обучението включва:
Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia
Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 18.03.2019г.

ЦЕНИ
За един участник – 170лв.без ддс или съответно 204лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 160лв. без ддс или съответно 192лв.с ддс за участник
За групи от 4 и повече участника от една фирма – 150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс за участник
БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56
Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 25.02.2019г.!!!
Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти три дни преди датата на семинара(Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

Условия и цениПредварително плащане само по банков път!
Публикувал семинараРускова
Организатор на семинараМагистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД
Телефон888807911
Имейлmagisterd@abv.bg
Сайтhttps://www.magisterdixit.net
В категорияДанъци, Счетоводство, Други
161 пъти