Проблеми, свърани със счетоводното и данъчното приключване на 2018 г. и с промените в ЗКПО и ЗСч за 2019 г.

Време на провежданена 05.03.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
еднодневен семинар
Лектори / участнициДимитър Войнов
Програма10.00 - 17.15 ч.

1. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
- Промени в ЗКПО през 2018 г.
- Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба и други)
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди
2. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.
3. Данъчно третиране при преминаване от Международни счетоводни стандарти към Национални счетоводни стандарти през 2018 г.:
- Лизингови договори
- Признаване на приходи и разходи за лихви на база на ефективен лихвен процент
- Капитализирани разходи по заеми
- Имоти, машини и съоръжения (ДМА), отчитани по преоценена стойност (преоценъчен резерв)
4. Промени в ЗКПО през 2019 г.:
- Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.: лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство; лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
- Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
- Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
- Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- Други промени
5. Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.:
- Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС
- Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит
- Отпадане на печатите в ГФО
- Публикуване на ГФО от ЮЛНЦ
- Други промени
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци, Счетоводство
167 пъти