ЗКПО – приключване на 2018 и промени 2019

Време на провежданена 04.02.2019, с начален час 9:30 - 17:30
Място на провежданегр. София, ул. Христо Белчев 8
виж на картата
Цена с ДДС150 BGN
Лектори / участнициДимитър Войнов
Програма
Промени в ЗКПО през 2019 г.

Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:

– лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство

– лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия

Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
Други промени

Кафе пауза

Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.

Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС
Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит
Отпадане на печатите в ГФО
Публикуване на ГФО от ЮЛНЦ
Други промени

–––––––––––––––––––––––
Обедна почивка

–––––––––––––––––––––––

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика

Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба и други.

Кафе пауза

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:

Промени в ЗКПО през 2018 г.
Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
Данъчно третиране на дивиденти
Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди

Лектор: Димитър Войнов – консултант по корпоративен данък и счетоводство
Условия и цениТакса за 1 участник: 150 лв.
За други отстъпки – моля, свържете се с нас.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, 8 учебни часа лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-паузи, мин. вода.

Плащането се извършва: по банков път, след регистрация на
http://www.proadvisebg.com/3144

БАНКОВА СМЕТКА
Организация: "Проадвайс Ко" ЕООД
Банка: Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG34FINV91501014952806
Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.
Публикувал семинараnstaikova
Организатор на семинараПроадвайс ЕООД
Телефон0886847933
Имейлoffice@proadvisebg.com
Сайтwww.proadvisebg.com
В категорияДанъци, Счетоводство
112 пъти