ЗКПО – приключване на 2018 и промени 2019

Време на провежданена 04.02.2019, с начален час 9:30 - 17:30
Място на провежданегр. София, ул. Христо Белчев 8
виж на картата
Цена с ДДС150 BGN
135 лв. до 31.12
Лектори / участнициДимитър Войнов
Програма
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. и промени в ЗКПО

Промени в ЗКПО през 2019 г.
Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.
Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика

Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба.

Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:

Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
Данъчно третиране на дивиденти

Актуална данъчна практика по ЗКПО.

Промени в ЗКПО през 2019 г.:

Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
Други промени

Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.
Условия и цениТакса за 1 участник: 150 лв.
Отстъпка за записване и плащане до 31.12.2018 г.: 10%
За други отстъпки – моля, свържете се с нас.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, 8 учебни часа лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-пауза, мин. вода.

Плащането се извършва: по банков път, след регистрация на:
http://www.proadvisebg.com/3144

Организация: „Проадвайс Ко“ ЕООД
Банка: Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG34FINV91501014952806
Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.
Публикувал семинараnstaikova
Организатор на семинараПроадвайс ЕООД
Телефон0886847933
Имейлoffice@proadvisebg.com
Сайтwww.proadvisebg.com
В категорияДанъци, Счетоводство
306 пъти