Указание на МФ за прилагане на чл. 53-62 от Закона за счетоводството

Министърът на финансите издаде указание относно задължението за изготвяне и публикуване на доклад за плащанията към правителства и консолидиран доклад за плащанията към правителства от предприятия, които извършват дейност в добивната промишленост и дърводобива от девствени гори съгласно чл. 53 - 62 от Закона за счетоводството.

Указанието се отнася за предприятия, които са сключили договори и получили права за дърводобив и добив на минерални ресурси, например въглища, газ, различни руди, чакъл, пясък, глина и др. Предприятията трябва да декларират сумите по договори за концесия или за права за добив, заплатени на „правителствата" - министерства, общини, агенции, дирекции и други държавни институции и предприятия.

С указанието се дават насоки и разяснения за това кои предприятия следва да изготвят (консолидиран) доклад за плащанията към правителства, как се определя размерът и обхватът на плащанията към правителства за отчетния период, какво следва да е съдържанието на доклада. Дадени са и примери за илюстрация.

Можете да изтеглите документа от тук.

10018 Коментирай