Основните промени в осигуряването от 1 януари 2015г.

Катя Крънчева
K&K Accounting
www.kik.bg
Процентите на здравните и осигурителните вноски запазват своите размери през 2015 година. Няма промяна на съотношенията между работодател и работник, като то остава съответно 60 към 40 на сто. В Раздел Справочник можете да намерите актуализирана информация по фондове за Осигурителни вноски и данъци за 2015.

Минималните осигурителни прагове за 2015 година по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 4,4% в сравнение с 2014 година. Чрез онлайн приложението МОД 2015 размерите на минимално осигурителните доходи могат да се търсят по филтър име или код от КИД, като резултатът извежда и процент на ТЗПБ, актуализиран за 2015 година.

От 1 януари 2015 г. се увеличава максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2400 лв. на 2600 лв.

От началато на годината месечният размер на минимална работна заплата се увеличава от 340 лв. на 360 лв., а от 01.07.2015г. се предвижда второ увеличение - на 380 лв. на месец. За 2015 г. не се правят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Болнични и майчинство

Увеличава се периодът, от който се изчисляват обезщетения при бременност и раждане от 18 на 24 месеца. Размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст се запазва на 340 лв.

Остава непроменен периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 месеца, при безработица – 24 месеца. Остава постоянна норма периода режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 на КСО – за първите три работни дни се изплаща от осигурителя среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО.

Самоосигуряващи се лица

Запазват се диференцираните минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, в зависимост от доходите им през 2013 година:
до 5400 лв. – 420 лв.
от 5400.01 до 6500 лв. – 450 лв.
от 6500.01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.
над 7500 лв. – 550 лв.

За тези, които през 2013 г. не са упражнявали дейност, както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., минималният месечен размер на осигурителния доход остава 420 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители от 240 лв. на 300 лв. от 1 януари 2015 г.

Самоосигуряващите лица, избрали да внасят осигурителни вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство" ще довнасят осигурителни вноски и за този фонд по годишната си данъчна декларация. Досега такива вноски от самоосигуряващите се лица при окончателно определяне на осигурителния доход не бяха дължими (чл. 6, ал. 9 КСО).  Тази промяна влиза в сила 01.01.2016 г. Във връзка с тази промяна е създаден нов чл. 54м в КСО, които урежда преизчисляването на изплатените обезщетения от ДОО на самоосигуряващите се лица. От 01.01.2016 г. те се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в същия срок. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.

Укриването на осигуровки се криминализира

От 1 януари работодатели, които умишлено укриват здравни и социални осигуровки, ще бъдат наказвани със лишаване от свобода и глоба. В изричен текст е записано, че работниците няма да носят никаква отговорност, включително и "за подбудителство и помагачество".

Предвижда се укриването на осигуровки в големи размери да се наказва с лишаване от свобода до 5 години и с глоба до 2000 лв., а при укриване в особено големи размери наказанието ще е лишаване от свобода от 2 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния. Според приетите текстове големи размери са тези, които надхвърлят 3000 лв., а особено големи размери са тези, които надхвърлят 12 000 лева.

Избор на осигуряване за втора пенсия

Предвижда се избор за лицата, родени след 31 декември 1959 година, да се осигуряват задължително за втора пенсия в универсален пенсионен фонд или изцяло за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване.

Родените след 1959 г., които досега се осигуряват в универсален пенсионен фонд за втора пенсия ще могат да заявят отказ от втория стълб на пенсионната система, като така ще се осигуряват само във фонд "Пенсии", а размерът на  осигурителната  вноска  за  универсалния пенсионен фонд ще премине към НОИ. За този избор няма краен срок, но според приетите текстове може да бъде направен само веднъж.

Постъпващите за първи път на пазара на труда трябва да посочат в едногодишен срок дали ще се осигуряват в пенсионен фонд или в НОИ. Ако не посочат, вноските им служебно ще бъдат отнесени във фонд "Пенсии" на ДОО. Този избор ще се прави еднократно. Във връзка с това до края на януари се очакват още промени в Кодекса на социалното осигуряване.


Други промени

Лица наети на работа през един календарен месец за до 5 работни дни или 40 часа вече се осигуряват да всички рискове.

Изрично се регламентира, че самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно.

Определя се размерът на максималния осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец. Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.

Отпада задължението на осигурителя за издаване на документи за осигурителен стаж и доход при прекратяване на трудовото правоотношение. Например УП 2 и УП3 се издават само при искане от лицето в 14-дневен срок от искането, а не задължително при прекратяване.

Лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон, са включване в обхвата на лицата, осигурявани по реда на лица наети по договор за управление и контрол.

Промените са обнародвани в брой 107 на Държавен вестник (извънреден) от 24.12.2014 г. в Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г., Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. и Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Другите теми:
Резюме на промените в ЗДДС от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗКПО от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗДДФЛ от 01.01.2015г.
Резюме на промените в ЗМДТ от 01.01.2015г.
Катя Крънчева
Публикации: 1877 / 1053
Катя Крънчева е управител на Счетоводна Кантора К и К - дългогодишен партньор на редица малки и средни български и чужди фирми и създател на сайта КиК Инфо - платформа за данъци и счетоводство*. Счетоводна Кантора К и К е член на Integra International, международна счетоводна организация с покритие в над 50 държави, с над 170 представителни офиса по света. В България Счетоводна Кантора К и К е член на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП).
63291 24 Коментара