Нова специална регистрация по ДДС в НАП от 01.01.2015г.

Тя се отнася за доставчиците, предоставящи следните услуги на лица от други държави-членки на ЕС:
 • далекосъобщителни услуги,
 • услуги за радио- и телевизионно излъчване
 • услуги, извършвани по електронен път (електронни услуги)

От 1 януари 2015 г. всички доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио-и телевизионно излъчване и електронни услуги ще се облагат според мястото, където е установен получателят. За да се гарантира правилното данъчно облагане на тези услуги, предприятията от Европейския съюз (ЕС) и от държави извън ЕС ще трябва да определят статуса на техния клиент (данъчно задължено или данъчно незадължено лице) и мястото, където е установен този получател (в коя държава от ЕС или извън ЕС).

Промяната на практика задължава доставчиците на изброените услуги да се регистрират по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят такива услуги на данъчно незадължени лица.

Това се налага във връзка с промени, приети през 2008 г. на ниво ЕС като част от специализираното европейско законодателство (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета и Регламент (ЕС) № 967/2012 на Съвета) или т.нар. „Европейски ДДС пакет“.

За да избегнат тази административна тежест, българските доставчици на обхванатите от промяната услуги могат да се регистрират за ползване на специален режим за деклариране на дължимия към другите държави-членки ДДС за предоставени от тях услуги на данъчно незадължени лица на тяхна територия.

Това ще става чрез специална информационна система MOSS (Mini-One-Stop-Shop). Държавата-членка, където ще се регистрират доставчиците (за българските доставчици, това е България), се нарича държава членка по идентификация и тя ще бъде мястото за идентификация по ДДС за целите на специалния режим, подаване на справки-декларации за ДДС и плащане на дължимия към всички държави членки по потребление ДДС.

Заявления за регистрация по MOSS ще могат да се подават от 01.10.2014 г., като регистрацията ще влиза в сила от 01.01.2015 г.

Подаването на заявления за регистрация по MOSS, както и тримесечни справки декларации за деклариране на дължимия за предоставените услуги ДДС ще се извършва изцяло по електронен път, чрез електронните услуги на НАП, които са достъпни с електронен подпис.

Промяната не засяга доставките на изброените по-горе услуги от български доставчици към крайни клиенти, установени на територията на България. Други сделки, които не са засегнати от промените, влизащи в сила от 2015 г.:
1) доставката на стоки (включително дистанционните продажби), когато електронни системи се използват само за даване на поръчката, и
2) доставката на услуги, които са различни от далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и електронните услуги.

Как ще се процедира?На практика съгласно режима данъчно задължено лице, което е регистрирано за съкратено обслужване на едно гише в дадена държава членка (държавата членка по идентификация), всяко тримесечие представя по електронен път справки-декларации за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише, в които се описват доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица в други държави членки (държава(и) членка(и) по потребление), заедно с дължимия ДДС. След това тези справки-декларации, заедно с платения ДДС, се предават от държавата членка по идентификация на съответните държави членки по потребление по безопасна съобщителна мрежа.

Справки-декларациите за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише са в допълнение към справки-декларациите за ДДС, които данъчно задълженото лице представя на своята държава членка съгласно националните си задължения за ДДС.

Съкратеното обслужване на едно гише може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС (режим в Съюза), както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС (режим извън Съюза).

Без съкратеното обслужване на едно гише доставчикът би трябвало да се регистрира във всяка държава членка, в която доставя услуги на клиентите си. Режимът за съкратено обслужване на едно гише не е задължителен за данъчно задължените лица.

Сред услугите, които ще бъдат засегнати от новите правила, са:
• Фиксирани и мобилни телефонни услуги
• Интернет достъп
• Доставка на игри за мобилни телефони
• Радио и телевизионни програми, предавани чрез оператор или през Интернет
• Аудиотекстови услуги
• Доставка на софтуер и актуализации
• Доставка на софтуерни приложения
• Доставка на музика, филми, картинки, текст и информация
• Отдалечена поддръжка на приложения
• Доставка, свързана с уеб сайт, уеб хостинг
• Доставка на онлайн курсове
• Факс, телеграф и телекс
• Гласова поща
• Пренасочване на разговори
• Електронни аукциони


Определения за изброените услуги, предвидени в проекта на ЗДДС (Допълнителни разпоредби на закона):
  • „Услуги за радио- и телевизионно излъчване“ са услугите, изброени в чл. 6б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.
  • „Далекосъобщителни услуги" са услугите, изброени в чл. 6а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.
  • „Услуги, извършени по електронен път“ са услугите, предвидени в Приложение ІІ на Директива 2006/112/ ЕИО относно общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011, както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги. Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.

Допълнителни материали можете да намерите в прикачените файлове по-долу.
78585 77 Коментара