КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата

Комисията за защита на конкуренцията образува производство за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на скандалния законопроект за изменение на Закона за адвокатурата, внесен в Народното събрание на 23.01.2015 г. от група народни представители.

Производството е образувано по сигнал на Българска стопанска камара, която директно заяви "Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!".

Комисията приема, че в сигнала на БСК се поставят много значими от конкурентноправна гледна точка въпроси, във връзка с които възниква необходимостта от задълбочена оценка относно съответствието с правилата на конкуренцията на разпоредбите на така предложения законопроект.

КЗК ще оценява конкретните мотиви и специфичните цели на разглежданата правна уредба, като ще прецени дали от нея възникват ограничения за конкуренцията, както и дали и доколко тези ограничения са необходими и пропорционални на поставените специфични цели.

В сигнала на БСК се отбелязва, че се забранява осъществяването на дейности от лица, които не са адвокати, чрез въвеждане на административнонаказател на отговорност.

БСК счита, че част от предложените разпоредби са в противоречие с редица конституционни принципи, нормативни актове от същата степен, международни актове, по които България е страна, както и достижения на правовата държава в областта на правната сигурност и борбата с монополизма.

Създава се монополно право за адвокатурата да извършва дейностите, посочени в §. 12 от законопроекта за изменение на чл. 24, което влиза в противоречие с чл.19, ал. 2 от Конституцията, според който законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Според БСК предоставянето на изключителни права на лицата упражняващи адвокатска професия, по изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри е неприемливо. В тази връзка в сигнала се посочва, че преминаването от съдебен към административен ред на търговска регистрация има за цел въвеждане на облекчена, опростена и икономична процедура, която да е достъпна за всеки български гражданин.

Законопроектът е отстъпление от тези първоначални намерения, които през изтеклите години доказват своите предимства. Голяма част от стопанските субекти, особено малките и средни предприятия, използват обслужващите ги счетоводни фирми за подаване на заявления в регистъра. Задължителното ползване на адвокатска помощ е от естество да усложни и оскъпи процедурата, без да подобри нейното качество.

Решението на КЗК за образуване на производство може да свалите от тук.Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
BIA-KZK_12032015.pdf (119.07 Kb - свалено 233 пъти.)
5177 Коментирай