НОИ изготви доклад по проект за управление на качеството

921 Коментирай
НОИ изготви доклад по проект за управление на качеството

Националният осигурителен институт (НОИ) продължава с въвеждането на европейския модел за управление на качеството CAF (Common Assessment Framework).

Като важен етап от внедряване на проекта институцията изготви „Доклад от самооценката по прилагането CAF 2103 за периода 2014-2016 г.“. Документът е съставен на базата резултатите на разработен на европейско ниво модел за обща рамка за самооценка, чиято реализация НОИ започна в средата на 2017 г.

Докладът съдържа подробно представяне на общата организационна картина в рамките на НОИ. В него са отразени резултатите от анализа на вътрешната среда. Идентифицирани са силните страни на организационното поведение, отразени са областите за подобрение и са посочени стратегическите мерки за организационно усъвършенстване, които е необходимо да бъдат предприети. Всички те са дефинирани в резултат на прегледа на доказателствата (анализи, доклади, справки, стратегически документи, одитни документи, анкети и др.) и обективното им сравнение с заложени в модела CAF критерии и подкритерии, отразяващи добрите практики на организации от публичния сектор в редица европейски държави. Тяхното адаптиране и внедряване ще гарантира развитието на НОИ и подобряването на основните резултати от дейността му, включително повишаване на удовлетвореността на клиентите.

На база на изготвената вътрешна самооценка за състоянието и възможностите за развитие на НОИ ще бъде изготвен план за действие, чрез който да бъдат реализирани набелязаните мерки за подобряване на дейността на института. Той ще включва както действия за развитие на институционалния капацитет и подобряване на организационното управление, така и стъпки за намиране на правилните решения за вътрешно самоусъвършенстване.

Какво представлява CAF?

По своята същност CAF е инструмент за цялостно управление накачеството, разработен от публичния сектор специално за публичните администрации. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.н. „култура на организационно съвършенство“.

921