Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

397 Коментирай
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания  се урежда нов ред за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

 

С настоящите предложения за измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората се цели:

- -- Промяна на механизма по предоставяне и изплащане на целеви помощи за ПСПСМИ – преустановяване на практиката да се предоставят „пари на ръка“ на правоимащите лицата. Промяна в реда за предоставяне на ПСПСМИ е свързана с начина на заплащане и отчитане на предоставените изделия на хората с увреждания - чрез премахване на процедурата директно да се предоставят финансови средства на правоимащите лица с увреждания. По този начин ще бъдат ограничени възможностите за неизползване на финансови средства от бюджета по предназначение, в това число и често срещаните практики ПСПСМИ да бъдат закупени от търговци/производители, които не са вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ. Целта е да се оптимизират публичните разходи за тази дейност и да се осъществява ефективен контрол на разходването на финансови средства за медицински изделия, заплащани от държавния бюджет, както по отношение на разнообразието им, така и по отношение на тяхното предназначение.

- -- Промяна на условията и реда за оказване на социално-икономическа защита на хората с увреждания, като месечната добавка за социална интеграция и целевата помощ ще се отпускат по настоящ адрес на правоимащото лице с увреждане, имайки предвид че към настоящия момент този вид подпомагане се осъществява по постоянен адрес. По този начин ще се синхронизира с действащата нормативна уредба на Закона за социалното подпомагане и ще се създадат по-адекватни условия за достъп до подпомагане на хората с увреждания.

- Намаляване на административната тежест за хората с увреждания, както и за служителите в дирекциите „Социално подпомагане“. Ще бъдат съкратени посещенията от страна на хората с увреждания в дирекциите, а от друга ще бъде намалена натовареността на служителите в ДСП по администриране на отпуснатите целеви помощи. По този начин наличния времеви и човешки ресурс ще бъде насочен към увеличаване на контрола за използвани по предназначение целеви помощи. Ще отпадне необходимостта от предоставяне на отчетни документи от страна на хората с увреждания.

- -- Регламентиране на по-гъвкав механизъм за отчитане и заплащане между Дирекциите „Социално подпомагане“ и лицата, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ.

- -- Същевременно ще се подобри и контрола върху финансовите средства чрез регламентиране на процедура за установяване на недобросъвестност и/или неизползвана по предназначение целеви помощи.

- -- Синхронизиране със Закона за медицинските изделия, чрез въвеждане на изискването медицинските изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани по поръчка за конкретен пациент. По този начин се цели ограничаване на практиката на лицата да се предоставят медицински изделия, които не са съобразени с техните индивидуални потребности. Поради тази причина сред отчетните документи, представяни от производителите, е и документа, сдържащ специфичните характеристики, съгласно заданието, по които е изработено изделието;

---  Актуализиране на приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и включване на нови медицински изделия за децата с увреждания в списъка по чл. 35г, ал.1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), както следва:

  • - вертикализатор за деца с увреждания,
  • - детска рингова инвалидна количка и
  • - детска инвалидна количка.

 

Промяната в Приложението предвижда изменения и допълнения в медицинските условия, по които се назначават конкретните ПСПСМИ, на базата на което се преценява правото на целева помощ. Наред с това се регламентира правото на целева помощ за двустранно слухопротезиране на лица, които в детска възраст са били протезирани двустранно.

Предложенията са обосновани на база обстоен анализ на действащата нормативна уредба и с оглед предприемане на действия за подобряване начина на живот на хората с увреждания. С предложените промени ще се оптимизира механизма за предоставяне на ПСПСМИ и ще се създадат условия за по-добра подкрепа и постигане на независим начин на живот за хората с увреждания.

Резултатите, които ще бъдат постигнати при приемане на Постановлението за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания са следните:

- Подобряване на процеса по предоставяне на ПСПСМИ, което ще отговори на основните искания на нуждаещите се лица, свързани с по-бързото им набавяне, значително съкратения брой посещения в ДСП и други организации;

- Създаване на по-добри условия за подкрепа и за независим начин на живот на хората с увреждания – чрез преминаване на подпомагането по настоящ адрес;

- Отпадане на необходимостта от представянето на отчетни документи от хората с увреждания в ДСП;

- Оптимизиране и усъвършенстване на нормативната уредба като се допълни Приложение №7, към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ и в него се актуализират медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за отпускане на целеви помощи;

- Създаване на предпоставки за повишаване качеството на живот на хората с увреждания.

Промените в Правилника целят синхронизиране и подобряване на нормативната уредба в областта на хората с увреждания като се извърши прецизиране на някои от действащите текстове.

 Дата на откриване: 07.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 06.4.2018 г.
397