Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

750 Коментирай
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Предложеният проект на наредба, както и измененията и допълненията в ППЗОП и УП АОП са свързани с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. Основната част от тях се отнася до създаване на нормативна основа за поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната. Промените засягат и правомощията на изпълнителния директор на АОП и функциите на агенцията, като специализиран орган в областта на обществените поръчки. Поради това, за осигуряване на практическото прилагане на законовите изисквания, е необходимо в подзаконовата нормативна рамка да се предвидят конкретни правила.

Агенцията по обществени поръчки

e-mail: p.dimitrova@aop.bg; cfcu@minfin.bgДата на откриване: 07.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 06.2.2019 г.
750