Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи

375 Коментирай
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи

Проектът на правилник е изготвен във връзка с приетия на 24 октомври 2017 г. нов Закон за държавните помощи (ЗДП) и на основание § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗДП, където е предвидено в срок до една година от влизането в сила на закона Министерският съвет да приеме правилник за прилагането му. Спрямо действащия правилник се запазва предмета на акта, а именно правилникът да определи реда и условията за прилагане на Закона за държавните помощи. Въведените основни нови моменти и процедури в проекта на ППЗДП, спрямо сега действащия правилник, са свързани изцяло с тези в ЗДП. Те поясняват начина на изпълнение на законовите задължения за страните в процеса на предоставяне на държавни и минимални помощи. Съдържащите се в проекта обособени части следват разделите на закона и регламентират основните дейности от момента на планиране, разработване и съгласуване на мерки за помощ, през изпълнението на процедурите по уведомяване, до задълженията за докладване, регистриране и съхраняване на данни.

 

Отговорна дирекция: "Държавни помощи и реален сектор"
E-mail: stateaid@minfin.bg

 Дата на откриване: 06.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 05.8.2018 г.
375