Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

675 Коментирай
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на постановление подзаконови нормативни актове се привеждат в съответствие с приет на 25 октомври 2018 г. Закон за изменение и допълнение на Валутния закон (ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2018 г., в сила от 10 февруари 2019 г.). Предложени са изменения и допълнения на устройствените правилници на Министерството на финансите и Министерството на икономиката, Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2004 г., и Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г.

 

Отговорна дирекция: "Човешки ресурси и административно обслужване"
E-mail: hras@minfin.bg

 Дата на откриване: 25.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.2.2019 г.
675