Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

639 Коментирай
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

През 2012 г. с въвеждането на новия модел на заплащане на служителите в държавната администрация и произтичащите от това промени в нормативната уредба е отпаднала съществуващата до този момент разпоредба, изискваща за незаетите длъжности в държавната администрация да се резервират средства за работни заплати в размер, не по-малък от минималния размер на основната месечна заплата за съответната длъжност.

Изминалия период от въвеждането на модела доказа, че липсата на такава изрична разпоредба води до прилагането на различни практики по отношение на определянето на числеността на персонала в длъжностните наименования, резервирането на средства за незаетите щатни бройки в поименните разписания и съответно разпределянето на утвърдените по бюджетите средства за заплати в административните структури. Освен това неспазването на това правило за резервиране на средства за заплати на незаетите длъжности поражда проблеми при структурни промени и/или извеждане на дейности и преминаване на функции и персонал между първостепенните разпоредители с бюджет и тяхното финансово осигуряване за сметка на компенсирани промени. От друга страна, лишено от бюджетна и управленска логика е поддържането на вакантни бройки и длъжности в държавната администрация, които не са ресурсно осигурени.

Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА) предвижда съответните ръководители да утвърждават длъжностно разписание по образец, в което се определят конкретните длъжности, които ще се използват, при спазване на относимата нормативна уредба. Съгласно разпоредбата на чл. 11 от НПКДА в длъжностното разписание се определят конкретните длъжности, които ще се ползват от администрацията в рамките на утвърдената численост и средства за заплати на персонала, като за всяка длъжност се определя ниво на основна месечна заплата и минимални изисквания за заемане на длъжността.

Въз основа на утвърденото длъжностно разписание, актовете за назначаване на държавните служители, сключените трудови договори и допълнителните споразумения към тях се изготвя поименно разписание на длъжностите по образец. Следователно, съгласно тези правила, броят на длъжностите по трудово или по служебно правоотношение, отразени в поименните разписания на длъжностите следва да съответства като брой на предвидените длъжности в длъжностното разписание. В тази връзка нормативната логика е незаетите длъжности също да бъдат обезпечени със средства за основни заплати, поради което се предлага за тях да се резервират средства за основни заплати в размер на средната основна месечна заплата за степен 2 на съответното ниво съгласно приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

По този начин на всички длъжности, вкл. и незаетите, които са утвърдени от ръководителя в длъжностно разписание, като необходими за функционирането на дадена структура могат да се назначават служители, които да са ресурсно осигурени със съответната основна заплата за длъжността.

 

 

Отговорна дирекция:  „Държавни разходи“
E-mail: state.expend@minfin.bg      

 Дата на откриване: 06.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 08.3.2019 г.
639