Проект на План за действие към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) за периода 2017-2018 г.

259 Коментирай
Проект на План за действие към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) за периода 2017-2018 г.

В проекта на План за действие за периода 2017-2018 г. са заложени конкретни мерки и дейности за изпълнение на осемте стратегически цели на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.). Процесът по разработване на документа е координиран от Държавната агенция за закрила на детето, в рамките на междуведомствената работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” към Националния съвет за закрила на детето.

              Заложените в документа мерки и дейности целят предприемането на адекватни и навременни действия от страна на органите за закрила и ангажираните институции и организации за превенция на насилието, повишаване на информираността сред децата как функционира системата за закрила в случаите на насилие/злоупотреба или експлоатация, начините за сигнализиране на отговорните институции и подобряване на взаимодействието между тях. Специален акцент е поставен на мерките за превенция и противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, както и включването им в спортни занимания и дейности, като възможност за превенция на агресията и насилието.

Лице за контакт:

Камелия Николова – главен директор на главна дирекция КПД, Държавна агенция за закрила на детето,

тел. 02/933-90-34,e-mail: Kamelia.Nikolova@sacp.government.bgДата на откриване: 23.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 07.7.2017 г.
259