Проект на ПМС за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

529 Коментирай
Проект на ПМС за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Правителството предприе необходимите действия за консултиране проекта в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. остава 460 лв.

Размерът й способства икономическия растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

Проектът на ПМС ще бъде публикуван за 30 дни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МТСП. Справката за отразените становища ще бъде публикувана на Партала за обществени консултации и на интернет страницата на МТСП.

Лице за контакт:

Теменужка Златанова - началник на отдел"Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика в дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

тел.: 02/8119 513; ел. поща: tzlatanova@mlsp.government.bg

 Дата на откриване: 19.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.6.2017 г.
529