Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

533 Коментирай
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) е основният акт в Република България, регулиращ правата и задълженията на граждани на трети държави за достъп до българския пазар на труда, както и въпросите относно свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз, двустранното регулиране на заетостта и др. В Правилника за прилагане на ЗТМТМ (ППЗТМТМ) са уредени процедурите за прилагане на ЗТМТМ, главно по отношение на условията и реда за предоставяне на достъп до българския пазар на труда на чужденци – работници от трети държави.

 

На 1 март 2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗТМТМ (обн., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.), с който бяха въведени в националното законодателство основните изисквания на Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (Директивата). Тези изменения и допълнения налагат осъвременяване и на актовете по неговото прилагане, включително с цел приключване процеса на транспониране на Директивата.

 

Освен това с преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.) в ЗТМТМ бяха направени допълнения относно достъпа до българския пазар на труда на граждани на трети държави като сезонни работници, което също налага изменение и допълнение на някои разпоредби от ППЗТМТМ.

 

В тази връзка е изготвена предварителна частична оценка на въздействието, в която са отразени становищата на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет.

 Дата на откриване: 30.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 29.4.2018 г.
533