Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, приет с ПМС № 139 от 2002 г.

744 Коментирай
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, приет с ПМС № 139 от 2002 г.

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) са свързани с привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за семейни помощи за деца, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. С промените се улеснява достъпа до получаване на семейни помощи, както и се прецизират част от действащите текстове

              С предложените промени в ППЗСПД ще се:

              - създаде ред за предоставяне на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;

              - облекчи достъпа до получаване на всички семейни помощи и ще се намали административната тежест за семействата. С новите разпоредби предоставянето на семейните помощи ще става по настоящ адрес. За родителите отпада задължението да предоставят удостоверение, че децата са записани за предучилищно образование или като ученици.Дата на откриване: 17.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 31.3.2017 г.
744