Проект на Национална програма за закрила на детето за 2018 година

423 Коментирай
Проект на Национална програма за закрила на детето за 2018 година

Разработването на Национална програма за закрила на детето за 2018 г. е в изпълнение на законодателството в областта на закрилата на детето. Проектът на Национална програма за закрила на детето за 2018 г. е в съответствие с Националната стратегия за детето 2008-2018 г. и има за цел да осигури провеждането на държавната политика за закрила на детето на национално ниво. Разработването на проекта на документа е координирано от Държавната агенция за закрила на детето.

 

              В проекта на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. са посочени актуалните задачи и ангажименти на всички държавни институции, компетентни по въпросите за децата. За всяка конкретна дейност са описани отговорните институции, източниците на финансиране, очакваните резултати, както и индикатори с текущи и целеви стойности. Заложените мерки ще допринесат за гарантиране на спазването на правата и интересите на децата в Република България. Документът е разработен в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето, като във всички секторни политики – образование, здравеопазване, правораздаване, социална политика, култура и спорт, са заложени съответни оперативни цели. Програмата е структурирана в десет приоритетни области по следните области на интервенция:

 

1. Равeнство на шансовете за развитие на всички деца;

 

2. Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин на живот;

 

  3. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;

   

  4.  Развитие на качествено образование за всички деца;

   

  5.  Правосъдие, адаптирано към нуждите на всички деца;

   

  6.  Живот без насилие за всички деца;

   

  7. Насърчаване на участието на децата;

   

  8. Спорт, култура и дейности за свободното време;

   

  9. Мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето;

   

  10. Защита правата на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата.  Дата на откриване: 02.3.2018 г.
  Целева група: Всички заинтересовани
  Сфера на действие: Социална политика и заетост
  Дата на приключване: 01.4.2018 г.
  423