Проект на Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

321 Коментирай
Проект на Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Съгласно действащата Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (приета с ПМС № 233 от 4.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г.) се определят формата, съдържанието, редът и сроковете за представяне на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в организациите от публичния сектор. Целта на наредбата е създаването на линия за докладване и отчетност на състоянието на СФУК и изпълнение на управленската отговорност. Информацията, представена по реда на наредбата, има за цел осигуряване на публичност и прозрачност на състоянието на СФУК в публичния сектор.

Проектът на наредба цели постигането на по-голяма ефективност при докладването за състоянието на СФУК от задължените организации, намаляване на административната тежест и хармонизиране на законодателството в областта на финансовото управление и контрол.

 

Отговорна дирекция:  „Методология на контрола и вътрешен одит”
E-mail: mc@minfin.bg

 Дата на откриване: 06.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 05.9.2019 г.
321