Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта

331 Коментирай
Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта

 

Ежегодно на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта  и след писмена покана от министъра на труда и социалната политика, съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ), в Министерството на труда и социалната политика постъпват проектни предложения за обучение и заетост на групи в неравностойно положение на пазара на труда. Представените проектни предложения се разглеждат и оценяват от комисия, назначена със заповед на министъра на труда и социалната политика.

 

            Съгласно чл. 24, ал. 11 от ППЗНЗ оценката следва да се извършва по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, след съгласуване с Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Методиката включва критерии за допустимост и оценка на проектите на програми и описва последователността на стъпките от процедурата по оценяване на проектите от комисията.

            В проекта на Методика са включени критерии за допустимост и критерии за оценка, определени в чл. 24, ал. 10, т. 1-7 от ППЗНЗ, с показатели и точки. При оценката по методиката се акцентира върху относителния дял на лицата, включени в обучение за придобиване на степен на професионална квалификация от общия брой лица, включени в обучение, както и върху относителния дял на лицата, които ще бъдат включени в заетост над минималното изискване, посочено в поканата, от общия брой лица, включени в обучение по програмата.

 

            С утвърждаването на методиката се цели постигане на обективност и прозрачност при оценката на проектите на програми, както и обвързаност с целите на политиката по заетостта.

             

             

 

          Дата на откриване: 20.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.6.2019 г.
331