Проект на Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им

865 Коментирай
Проект на Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им

Приемането на Концепцията за промени в политиката на интеграцията на циганския (ромския) етнос и мерките за реализацията им изразява политическата воля за запазването на етническата толерантност и разрешаването на реално съществуващи проблеми, които несоциализираната част от българските граждани от циганския (ромския) етнос създават. Те са факт, който по безспорен начин доказва, че моделът на процеса на „интеграция“, прилаган до сега, е неправилен и не води до желания резултат.

Приемането на Концепцията ще зададе общата насока и конкретните параметри за осъществяването й, които да залегнат в стратегическите документи въз основа на които се осъществя държавната политика в съответната област.

Проектът за Концепция предлага едновременно определяне на приоритетните области и конкретни мерки за реализация на промяната. Тази промяна следва да бъде в насоките:

- приобщаване на несоциализираните лица от циганския етнос към традиционните за българското общество ценности и

- насочване на усилията за осигуряване спазването на принципите на правовата държава чрез еднакво третиране на всички български граждани.

Съдържанието на Концепцията е структурирано при отчитане на значението на съответните области за постигането на успешна интеграция – образование, социална политика, здравеопазване, регионална политика. Изборът на тези области е съобразен с Програмата за управление на правителството на Република България 2017 – 2021 г., приета с Решение на МС № 447 от 09 август 2017 г. и заложените в нея приоритети и мерки за изпълнението им в сходна насока.

Конкретните мерки в проекта за Концепция поставят акцент върху повишаването на ефективността на прилагането и на контрола на дейността на администрацията, която има правомощие да ги изпълнява и върху мерките за социализация и приобщаване към общоприетите стандарти за живот в обществото.

В настоящия проект на Концепцията са отразени съществена част от направените бележки и предложения от предварителното й обсъждане, които съответстват на философията на Концепцията. Съобразени са и стандартите в съответните области, предвидени в международните договори, по които Република България е страна, в правото на ЕС, както и в практиката на Европейския съд по правата на човека.Дата на откриване: 12.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.4.2019 г.
865