Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

262 Коментирай
Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.

 

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2017 г.  отразява цялостното развитие на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България.

 

Държавната политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията по признак „пол” е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на всички нива. Провежда се чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни насърчителни мерки, за което е необходим ефективен национален институционален механизъм. От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика организира и координира на национално ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в сътрудничество с множество институции и организации.

Докладът е израз на ангажираността на българското правителство по изпълнението на политиката по равнопоставеност и е резултат от дейността на всички заинтересовани страни в т.ч. всички членове на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС.

Целта на доклада е да представи, както развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете през 2017 г. в страната ни, така и да отрази постигнатите резултати.

В Доклада е поставен фокус върху пет основни приоритетни области: повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и  доходите; насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите и промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот.

 

Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за по-ефективно управление на политикатa по равнопоставеност на жените и мъжете и върху подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

 

 

 

 Дата на откриване: 08.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 07.7.2018 г.
262