Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.

283 Коментирай
Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г.

Съгласно чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето и чл. 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ежегодно се разработват Национална програма за закрила на детето и Доклад за нейното изпълнение. Проектите на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г. (НПЗД за 2018 г.) и на Национална програма за закрила на детето за 2019 г. (НПЗД за 2019 г.) са разработени в рамките на постоянната междуведомствена работна група „Координация на дейностите и политиките“, функционираща към Националния съвет за закрила на детето, като процесът е координиран от Държавната агенция за закрила на детето.

Проектът на Доклад по изпълнението на НПЗД за 2018 г. отчита реализирането на заложените в програмата дейности, предприети от страна на органите за закрила на детето и партниращите институции и организации. В документа е отчетено изпълнението на мерки за подобряване на политиките за подкрепа на децата и семействата, осигуряването на равен достъп до образование и здравеопазване, създаването на условия за развитие на децата в сигурна и безопасна среда, повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие и други форми на злоупотреба, насърчаване на участието на децата и други. Отчетен е и напредъкът в процеса на деинституционализация на грижата за деца; стартиралата работа по създаване на Национална стратегия за ранно детско развитие; развитието на социалните услуги за деца и други. Предприети са и мерки за подобряване на дигитално-медийната грамотност на децата в училищна възраст с цел предпазване от опасностите в дигиталното пространство. Докладът съдържа изводи и препоръки за оптимизиране на провежданите политики с оглед осигуряване на най-добрия интерес на децата и спазване на техните права.

Проектът на НПЗД за 2019 г. обединява ангажиментите на всички държавни институции, международни и неправителствени организации, ангажирани в изпълнението на дейностите за осигуряване и спазване на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес. Програмата структурира дейностите и мерките за изпълнение на хоризонталните политики за детето в следните стратегически цели:

Стратегическа цел 1: Гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на здравословния начин на живот и здравната култура.

Стратегическа цел 2: Гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование и грижи на всеки етап от жизнения цикъл и придобиването на умения и компетентности за пълноценно включване в обществото.

Стратегическа цел 3: Подобряване на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране на правото му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда.

Стратегическа цел 4: Гарантиране на правото на всяко дете до сигурна среда, превенция и защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие.

Стратегическа цел 5: Осигуряване на възможности за участие на детето във вземане на решения по въпроси, които го касаят, както и достъп до игра, спорт, културни и други дейности, които подкрепят развитието му и формират граждански компетентности.

Към петте стратегически цели са посочени и тематични области на въздействие: здраве и здравословен начин на живот; качествено образование за всички деца; семейна среда, алтернативна грижа и стандарт на живот; сигурна среда и достъп до правосъдие; отдих и свободно време/детско всекидневие.

 

 

За всяка от заложените в програмата ключови мерки са посочени отговорните институции, източниците на финансиране, очакваните резултати, срок за изпълнение, както и индикатори с текущи и целеви стойности. Оперативните цели и ключовите мерки са в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето във всички секторни политики и ще допринесат за гарантиране на спазването на правата и интересите на децата в Република България.

 

 Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
283