Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2019 г.

755 Коментирай
Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2019 г.По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа за месец януари 2019 г. е положително в размер на 1 005,9 млн. лв. (0,9 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 944,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 61,7 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП за януари 2019 г. са в размер на 3 717,9 млн. лв. или 8,5 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите и помощите са близки по размер. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 3 034,4 млн. лв., което представлява 8,8 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 405,0 млн. лв. или 6,2 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година постъпленията са близки по размер. Приходите от косвени данъци са в размер на 1 789,4 млн. лв., което е 10,9 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 1 354,4 млн. лв. или 12,5 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.01.2019 г. е 68,4 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 408,5 млн. лв. (7,7 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 19,9 млн. лв. или 8,4 % от годишните разчети. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 54,4 млн. лв. или 4,6 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 785,6 млн. лв., което представлява 7,6 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 10,0 на сто.   Неданъчните приходи са в размер на 527,5 млн. лв., което представлява 8,0 % от годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 156,0 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2019 г. възлизат на 2 712,1 млн. лв., което е 6,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 2 543,8 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с януари 2018 г., е основно поради по-високия размер на вноската в общия бюджет на ЕС, на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г.), както и поради нарастване на капиталовите разходи и други.     Нелихвените разходи са в размер на 2 472,1 млн. лв., което представлява 5,8 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за януари 2019 г. са в размер на 2 352,9 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 116,3 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 2,9 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 91,0 млн. лв. или 13,6 % от планираните за 2019 година. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 149,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година. Размерът на фискалния резерв[1] към 31.01.2019 г. е 10,5 млрд. лв., в т.ч. 9,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 януари 2019 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.     [1] Обхватът на показателя фискален резерв е в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
755