Реализирани печалби или загуби от търговия с акции

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

Въпрос: Алтернативен инвестиционен фонд реализира печалба от инвестиции в дялове и акции на непублични дружества, както и от лихви от предоставени заеми. Тази печалба облагаема ли е по ЗКПО? Ако същото дружество реши да продаде част от акциите си чрез БФБ, приходът от продажбата (продажна - номинална стойност) облагаем доход ли е по ЗКПО?

Отговор: Реализираните печалби или загуби от търговия с акции, които не се търгуват на регулиран пазар са данъчно признати по реда на ЗКПО и не подлежат на преобразуване за целите на определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък. Ето защо реализираната печалба от търговия с финансови инструменти, които не са реализирани на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, се облагат с корпоративен данък по общия ред на ЗКПО.

Що се отнася до емитирането на акции на отчитащото се предприятие на БФБ можем да кажем, че това представлява сделка по увеличаване капитала на емитента и всяка разлика между номиналната и емисионна стойност на акциите следва да се представя като резерв от емисии и съответно не представлява печалба на емитента, подлежаща на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО. Печалби или загуби могат да реализират единствено лицата, придобили и след това продали акции от отчитащото се предприятие. За самото предприятие не настъпват условия за отчитане на печалби или загуби в резултат на търговията с акциите, които те са емитирали на БФБ.
Български законник
Публикации: 671 / 38
„Български законник“ и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам издава професионално ориентирана литература за счетоводители. Издания: сп. „Български законник“, в. „Седмичен законник“, в. „Главен счетоводител“ и Счетоводно-правната информационна система „Експертис“.
2366 Коментирай