Прекратяване на трудовия договор със служителка в отпуск за бременност и раждане

Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика

Искам да получа разрешение от Инспекцията по труда да прекратя трудовия договор на служителка на основание на чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ - поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата. Служителката в момента използва отпуск по чл. 163 от КТ, а след него ще попадне под друга закрила - като майка на дете до 3 години. Мога ли да поискам от Инспекцията по труда разрешение за прекратяване на трудовия договор преди изтичането на отпуска по чл. 163 от КТ?

Разпоредбата на чл. 333, ал. 6 от КТ сочи, че работник или служител, който ползва отпуск по чл. 163 от КТ, може да бъде уволнен само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ - тоест поради закриване на предприятието. След като изтече този отпуск, майката на дете до 3 годишна възраст попада под закрилата на чл. 333, ал. 1, т. 1 от КТ, независимо дали ползва отпуск за гледане на детето. Закрилата се отнася само за уволнените на основание чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. В тези случаи работодателят може да уволни майката само с предварително поименно писмено разрешение на инспекцията по труда, което трябва да е получил към момента на връчване на заповедта за уволнение.

Закрилите по чл. 333 от КТ не се прилагат при уволнение на правно основание, което не е изрично посочено в разпоредбата. Независимо от това дали се ползва от закрила при уволнението, всеки работник или служител има право да го оспори пред работодателя или пред съда в срок 2 месеца от връчването на заповедта за уволнение.
Български законник
Публикации: 662 / 33
„Български законник“ и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам издава професионално ориентирана литература за счетоводители. Издания: сп. „Български законник“, в. „Седмичен законник“, в. „Главен счетоводител“ и Счетоводно-правната информационна система „Експертис“.
2148 Коментирай