Прекратяване на срочен трудов договор

Отговаря Нина Манолова - адвокат

Казус: Наш служител работеше със срочен трудов договор, чийто срок изтече на 30.09.2017 г. На лицето е издадена заповед за прекратяване на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда на 02.10.2017 г. Заповедта е връчена на 6 октомври 2017 г. - петия работен ден, в 11 часа.
Лицето възразява, че неправилно е освободено от работа, след като е работило на 2, 3, 4, 5 и 6 октомври до 11 часа, т.е. бил е на работа 5 работни дни след изтичане срока на договора. Поради това счита, че уволнението му е в нарушение на чл. 69 от КТ. Основателно ли е това становище?


Отговор на специалиста: Действително, съгласно чл. 69, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни, без писмено възражение на работодателя, и длъжността е свободна. За да намери приложение чл. 69, ал. 1 от КТ, трябва да са налице следните предпоставки:
1. сключен трудов договор за определен срок;
2. определеният в трудовия договор срок да е изтекъл;
3. работникът или служителят да е продължил да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни;
4. да няма писмено възражение от работодателя през времето, когато лицето е работило след изтичане на срока на договора;
5. длъжността да е свободна.
От анализа на изложените предпоставки и информацията, съдържаща се във въпроса, става ясно, че са налице предпоставките по т. 1 (сключен трудов договор за определен срок) и т. 2 (определеният в трудовия договор срок да е изтекъл). Условието на т. 3 не е спазено (служителят да е работил 5 или повече работни дни след изтичане на уговорения срок). Преди приключване на работния ден е връчена заповедта за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ. Условието по т. 4 е да няма писмено възражение от работодателя. В това писмено възражение работодателят по ясен и категоричен начин трябва да покаже, че не желае да поднови договора, чийто срок е изтекъл. В конкретния случай връчената на служителя заповед на 6 октомври за прекратяване на трудовия договор по съществото си представлява именно писменото възражение на работодателя по смисъла на чл. 69, ал. 1 КТ. Това възражение трябва да бъде направено най-късно да края на петия работен ден.
Що се отнася до изискването на т. 5 - длъжността да е свободна, ще приемем, че в случая има свободна щатна бройка.
При направеното възражение от работодателя на петия работен ден след изтичане на уговорения срок на договора означава, че в конкретния случай не може да се приложи нормата на чл. 69, ал. 1 КТ.
Български законник
Публикации: 671 / 38
„Български законник“ и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам издава професионално ориентирана литература за счетоводители. Издания: сп. „Български законник“, в. „Седмичен законник“, в. „Главен счетоводител“ и Счетоводно-правната информационна система „Експертис“.
6030 Коментирай