Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ

Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика

Облага ли се по ЗДДФЛ обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ?

При незаконно уволнение работодателят дължи на работника или служителя обезщетение в размер на брутната му трудова заплата за времето на незаконно уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през това време лицето е работило на по-ниска брутна заплата, обезщетението се изчислява от разликата между заплатите.
Въпросът за данъчното облагане на обезщетенията по Кодекса на труда (както и по други трудови закони) е уреден нормативно. В разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е посочено, че в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват само изрично посочените обезщетения, именно тези по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда. Следователно, след като в закона не е посочено като освободено, обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ подлежи на данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ заедно с другите доходи от трудови правоотношения.
Български законник
Публикации: 658 / 32
„Български законник“ и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам издава професионално ориентирана литература за счетоводители. Издания: сп. „Български законник“, в. „Седмичен законник“, в. „Главен счетоводител“ и Счетоводно-правната информационна система „Експертис“.
1570 Коментирай