Лихви при определяне на регулацията на слабата капитализация в ГДО

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

Въпрос: В годишната данъчна декларация, при определяне на слабата капитализация, кои лихви трябва да се включат? Аз имам лихви за забава на плащане на фактури, лихви по банкови кредити, лихви по дела с ЧСИ и лихви, които сме платили към НАП в началото на 2016г., натрупани по стари задължения, които са платени еднократно. Получената величина, в резултат от осчетоводяването им на ред 7.2 , е отрицателна, затова би ли следвало да се коригира финансовият резултат или корекцията е ненужна?


Отговор: По силата на чл. 43, ал. 3 от ЗКПО не се включват при определянето на регулацията на слабата капитализация:
- Лихвите за забава във връзка със закъснели плащания и неустойки, включително и за тези просрочени непублични задължения, които се събират от ЧСИ.
- Лихвите по банков заем, освен когато кредитът е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице.
- Лихвите, които не се признават за данъчни цели на друго основание от закона – например лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения, непризнати по реда на чл. 26, т. 6 от ЗКПО.

В случай че попълвате помощната справка за целите на попълване на част V от образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и на ред 7.2 получената разлика е отрицателна величина (т.е. разликата между лихвите, подлежащи на регулация по чл. 43, ал. 3 от ЗКПО и приходите от лихви и 75% от счетоводния финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи за лихви), то тогава вие няма да имате увеличаване на счетоводния финансов резултат, а напротив, бихте имали намаление на данъчния финансов резултат. При условие че в предходни години конкретното дружество е имало непризнати разходи за лихви по реда на слабата капитализация, със сумата, посочена на ред 7.2, ограничени до размера на непризнатите разходи за лихви по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗКПО за предходните 5 години, непризнати по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗКПО.
Български законник
Публикации: 662 / 33
„Български законник“ и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам издава професионално ориентирана литература за счетоводители. Издания: сп. „Български законник“, в. „Седмичен законник“, в. „Главен счетоводител“ и Счетоводно-правната информационна система „Експертис“.
1349 Коментирай