Корекция на ползвания данъчен кредит

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

Въпрос: Като физическо лице закупувам кола на лизинг, без да съм регистриран по ДДС. Изплащам 1 година лихва и главница и ДДС и ми откраднаха колата. От лизинга ме осъдиха, че трябва да плащам вноските до остатъчната стойност на задължението. След като е откраднат активът, лизингът дължи ли ДДС към бюджета и респективно ние дължим ли на главницата ДДС към лизинга? Имаме вече решение от Апелативен съд - Пловдив, че ДЗИ дължи на лизинга лихва и главница.

Отговор: Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

За стоките, които са или биха били дълготрайни активи, данък се дължи в размер, определен съгласно формулите, посочени в чл. 79, ал. 3 от ЗДДС.

В чл. 80, ал. 2 от ЗДДС е посочено, че корекции по чл. 79 не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила.

Кражбата не представлява непреодолима сила. Затова при липси в резултат на кражба се извършва корекция на ползвания данъчен кредит.

Относно въпроса дали физическото лице – лизингополучател, дължи ДДС на лизингодателя – това следва да се урежда съгласно договора между двете страни.
Български законник
Публикации: 663 / 33
„Български законник“ и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам издава професионално ориентирана литература за счетоводители. Издания: сп. „Български законник“, в. „Седмичен законник“, в. „Главен счетоводител“ и Счетоводно-правната информационна система „Експертис“.
1153 Коментирай