Корекция на ДДС при продажба на амортизиран актив

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с.

Въпрос: При продажба на ДМА – автомобил, който е изцяло амортизиран - изтекли са 4 години от придобиването му, по застрахователна стойност и начислено ДДС върху тази стойност следва ли да се прави корекция на ДДС съгласно чл. 79 от ЗДДС?


Отговор: Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката, начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

Според ал. 3, т. 2 от същия член за стоките, за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат данъчен кредит, които са или биха били дълготрайни активи, се дължи данък в размер, определен по съответните формули. В чл. 80, ал. 1, т. 4 е посочено, че корекции не се извършват за стоки, различни от недвижими имоти, ако са изминали 5 години, считано от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит.

Както се вижда от цитираните  по-горе разпоредби, амортизирането на актива съгласно нормите, допустими от Закона за корпоративното подоходно облагане (4 години за автомобили), няма отношение към корекциите на данъчен кредит по ЗДДС. Те се извършва до 5 години, считано от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит. Трябва също така да се има предвид, че при продажбите (за разлика от унищожаване, установяване на липси или бракуване), не се извършват корекции, а се начислява ДДС, когато доставката е облагаема.
Български законник
Публикации: 663 / 33
„Български законник“ и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам издава професионално ориентирана литература за счетоводители. Издания: сп. „Български законник“, в. „Седмичен законник“, в. „Главен счетоводител“ и Счетоводно-правната информационна система „Експертис“.
2733 Коментирай