Формиране на оборот по ЗДДС

Отговаря Мариета Плочева - данъчен консултант

Фирма провежда онлайн обучения за IT специалисти. Клиенти са както физически лица, така и фирми от ЕС и от България. Поставя се въпросът, а именно така формираният оборот освободен ли е от начисляване на ДДС съгласно чл. 41 от ЗДДС, както и въпрос следва ли фирмата да притежава лиценз за упражняваната дейност от Министерството на образованието.


В разпоредбата на чл. 41 от ЗДДС са изброени случаите, в които законодателят е регламентирал наличие на освободени доставки, свързани с образование, спорт или физическо възпитание. По смисъла на чл. 41, т. 1 освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетско образование, професионалното образование и обучение, следдип­ломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности. С б. “а” и б. “б” на цитираната разпоредба са визирани субектите, които ЗДДС приема като доставчици на изброените форми на обучение, относно които се приема, че извършват освободени доставки.

Съгласно чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) право за осъществяване на обучение за придобиване на професионална квалификация имат професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата и центрове за професионално обучение.

В чл. 10, ал. 1 от ЗПОО е посочено, че придобиването на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение се регламентира с рамкови програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката. Предвид текста на чл. 6, ал. 1 от ЗПОО професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

При условие че извършвате професионално образование и обучение съобразно рамкови програми, утвърдени от министъра на образованието, и същите се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение за вашата фирма, ще е приложима нормата на чл. 41, т. 1 от ЗДДС. Осъществяваните доставки ще се третират като освободени по смисъла на закона и за тях не следва да се начислява ДДС.

По отношение на определянето на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС се взема предвид сумата от данъчните основи на извършените от данъчно задълженото лице облагаеми доставки, включително облагаемите доставки с нулева ставка, доставките на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и доставките на застрахователни услуги по чл. 47 от закона.

Предвид посоченото, в случай че отговаряте на критериите, определящи вашите доставки във връзка с осъществяване на обучение като освободени за целите на ЗДДС, нямате задължение за задължителна регистрация по реда на закона. Независимо от посоченото обстоятелство, тъй като законодателят е регламентирал възможност за регистрация по избор съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, то вие имате право да се регистрирате по реда на ЗДДС.
Български законник
Публикации: 662 / 33
„Български законник“ и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам издава професионално ориентирана литература за счетоводители. Издания: сп. „Български законник“, в. „Седмичен законник“, в. „Главен счетоводител“ и Счетоводно-правната информационна система „Експертис“.
2044 Коментирай