Данъчно третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО

Отговаря Христо Досев – д.е.с.

Въпрос: Фирма има задължение от 100 000 лв., на което давността изтича през 2017 г. Фирмата няма да плати задължението и смятаме да го отпишем през 2016 г., т.е. една година преди изтичане на давностния срок. Задължението участва в счетоводния финансов резултат. Следва ли да преобразуваме данъчния финансов резултат в намаление през 2016 г. и в увеличение през 2017 г. (съгл. чл. 46, ал. 3 и ал. 4 от ЗКПО)?

Отговор: Данъчното третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО се отнася само до онези задължения, които към края на съответната данъчна година са представени като такива в баланса на дружеството. Т.е. разпоредбата на чл. 46 изисква в края на съответната година данъчно задълженото лице да направи анализ на съществуващите му задължения (налични като кредитни салда по сметките за задължения) и ако за някой от тези задължения е настъпило някое от изброените в чл. 46, ал. 1 обстоятелства. Следователно, ако вследствие преценка на ръководството на предприятието вие отпишете задължението като недължимо и признаете текущ приход, то за вас не възниква основание да прилагате разпоредбите на чл. 46 от ЗКПО. Съответно признатият от вас приход от отписване на задължението в размер на 100 000 лв. ще участва в определянето на данъчния ви финансов резултат.

Същевременно ви обръщаме внимание, че Законът за счетоводството изисква при текущото счетоводно отчитане и изготвяне на финансовите отчети да се спазва принципът за „предпазливост”. Този принцип изисква при изготвяне на финансовите отчети да се оценяват и отчитат всички предполагаеми рискове и очаквани евентуални загуби при счетоводното представяне на стопанските операции. Т.е. във финансовите отчети не трябва да има надценени активи и подценени пасиви (оценката на пасивите не трябва да е по-ниска от тази, по която същите могат да се уредят). Следователно, за да отпишете едно задължение, преди да е изтекла давността, следва да имате достатъчна сигурност, че същото няма да бъде поискано от страна на контрагента ви, т.е. да няма вероятност в бъдеще да са необходими ресурси за погасяване на същото. Ако има факти и обстоятелства (не само намерението за неплащане от страна на ръководството на дружеството), които с достатъчна сигурност да дават индикация, че това задължение няма да бъде платено преди изтичане на давностния му срок, то считаме, че едва тогава можете да отпишете същото.
Български законник
Публикации: 662 / 33
„Български законник“ и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам издава професионално ориентирана литература за счетоводители. Издания: сп. „Български законник“, в. „Седмичен законник“, в. „Главен счетоводител“ и Счетоводно-правната информационна система „Експертис“.
1496 Коментирай