Резюме на промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014г. (обновена)

26.11.2013, 10:33 50416 15

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Катя Крънчева

Представяме нашето Резюме на промените в ЗДДФЛ, приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Държавен Вестник, Брой бр. 100 от 19.11.2013, в сила от 01.01.2014.

Намаляване на данъка върху лихвите по депозитни сметки в търговски банки на местни физически лица

С промените в чл. 46, данъкът се намалява от 10%, на както следва:
 • за доходите, придобити през 2014 г – 8%
 • за доходите, придобити през 2015 г. – 6%
 • за доходите, придобити през 2016 г. – 4%
 • за доходите, придобити през 2017 г. и следващите години – 0%.

Данъчното облекчение за млади семейства - чуждестранни физически лица от ЕС или ЕИП

В чл. 22а се създава нова ал. 5, според която се предоставя възможност данъчното облекчение за млади семейства да може да се ползва от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Промяната е свързана с открита процедура по нарушение на правото на Европейския съюз от Европейската комисия. Според Европейската комисия данъчното облекчение за млади семейства създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България физически лица, спрямо такива, които, въпреки че получават по-голяма част от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава - членка на Европейския съюз. Подобна разлика в данъчното третиране е необоснована и води до недопустимо ограничаване свободата на гражданите на Европейския съюз да се движат и да пребивават свободно на територията на Европейския съюз, както предвижда член 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Във връзка с това Комисията отбелязва, че съобразно установената практика на Съда на Европейския съюз всички данъчни облекчения във връзка с личните и семейните обстоятелства на дадено лице трябва да се предоставят и на чуждестранни лица, които получават основната част от доходите си в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване (Решение на Съда на Европейския съюз от 14 февруари 1995 г. по дело С-279/93, Schumacker и последващата съдебна практика).

Декларация по чл. 55, ал.1

В чл. 55 се създава ал. 4, с която изрично се регламентира, че декларацията по чл.55, ал. 1 не се подава от предприятия, за които се прилага схема за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси на дължимите данъци по този закон.

Промени, свързани със земеделските производители

От 01.01.2014 г. за физическите лица, регистрирани като земеделски производител, които са регистрирани по ЗДДС, отпада задължителното изискване да се облагат, като ЕТ (по реда на чл. 26 и чл. 28 от ЗДДФЛ). Те могат да изберат да се облагат, като ЕТ или по общия ред, като доходи от друга стопанска дейност (на чл. 29).

Правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година. Като за 2014 декларацията по чл. 29а, ал. 4, с която се упражнява правото на избор от регистрираните по ЗДДС по чл. 29а, ал. 1, г. се подава в срок до 31 януари 2014 г. (§ 11 от ПЗР на ЗИД ЗДДДФЛ)

С допълването на чл. 48, ал. 7 се уточнява, че преотстъпването на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, представляващо държавна помощ за земеделски производители, не може да се ползва от лицата извършващи стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ. Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 може да се ползва до 31 декември 2013 г., включително за данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 за 2013 г. (§ 28 от ПЗР на ЗИД ЗДДДФЛ)

С § 12 от преходните и заключителни разпореди се уточнява, че доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2013 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г.

За 2014 г. данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия. (§ 13 от ПЗР на ЗИД ЗДДФЛ).

Прецизиране на разпоредби

Поправките с отпадането на термира “тютюнопроизводителите” в разпоредбите на закона са с цел прецизиране, във връзка с промяната на Закона за тютюна и тютюневите изделия, според която отпада отделна  регистрация на земеделските производители, като тютюнопроизводители, а тютюнопроизводителите се считат за регистрирани земеделски производители, ако са вписани като земеделски производители в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Настоящата разработка е част от резюметата на основните данъчни закони за 2014 г, публикувани в сайта КиК Инфо. В съответните теми във форума има възможност за публикуване на коментари така, че всеки да може да се включи под публикацията с въпрос, мнение или да си потвърди информацията.
 
Автор на статията: Катя Крънчева
управляващ съдружник в K&K Accounting
www.kik.bg


Другите теми:
Резюме на промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2014г.
Резюме на промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2014г.
Резюме на Специалния режим за касова отчетност на ДДС, в сила от 01.01.2014

Катя Крънчева

В прикачения файл:
Презентация на НАП, във връзка с промените на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014г.

Катя Крънчева

В Държавен Вестник, Брой бр. 109 от 20.12.2013. е публикуван Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г. С § 8 се прави изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014.

Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата

Чл. 22б. (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината само доходи по чл. 10, ал. 1, т. 1;
2. придобитите през годината доходи по т. 1 не превишават 12 месечни минимални работни заплати за съответната година.

(2) В доходите по ал. 1, т. 2 не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година.

(3) Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер на дължимия данък за доходите по ал. 1, т. 2, с изключение на доходите по ал. 2, придобити през течение на годината.

(4) Обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.

Катя Крънчева

В Държавен Вестник, Брой бр. 109 от 20.12.2013. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С § 15 се прави изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014.

1. Създава се чл. 73а:

Задължение за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен

Чл. 73а. (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

(2) Пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване предоставят на Националната агенция за приходите информация за пенсиите, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“.

(3) Застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“.

(4) В справката по чл. 73, ал. 1 не се включват доходите, изплатени на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, за които се предоставя информация по реда на ал. 1 – 3.

(5) Работодателите предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, по ред, начин и във формат, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“.

(6) При преобразуване или прехвърляне на предприятие информацията по ал. 1 – 5 се изготвя и предоставя от правоприемника. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност информацията по ал. 1 – 5 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

(7) Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията по ал. 1 се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава – членка на Европейския съюз.“

Предвидени са и съответните санкции, като в чл. 82, ал. 1 след думите „по чл. 73“ се добавя „и 73а“.

Чл. 82. (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73 и 73а, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

Dakata

 • Публикации: 132 / 33
Чл. 73а. (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.аз не мога да се сетя къде по-точно може да се обобщи това в дек по чл. 55, или да очакваме изменения в нея или някое приложение..
не намерих нищо? Или не съм разбрал нищо?

Nadezhda801015

 • Публикации: 94 / 1
Здравейте!
Не съм сигурна че се включвам на точното място, но Ви моля за помощ.
Нещата са следните......лице на граж. договор от години.За 2013 г.беше извършено следното: начислен и удържан данък за м.01;02;03 платен на 12 Април + Д-я по чл.55 за трите месеца, за м.04;05;06 платен на 12 Юли + Д-я, за м.07 и 08 платен + Д-я по чл.55 за два месеца на 12 октомври, тъй като м.09 се изплати в началото на м.Октомври , което е в действителност 4-то трим. той не фигурираше в д-ята и платежното нареждане, т.е. за м.09 не се начисли и удържа ДОД, същото последва и за м.10 и 11, сега предстои м.12 и незнам как да подходя, дали да удържа и начисля данък, според мен трябва , тъй като той ще се изплаща в началото на м.01 2014 ........ и всъщност дохода няма да фигурира в служ. бележка за год. доход - ще остане за следващата година, но пък така ще се изместят тримесечията ще се получи м.12,м.01, м.02 да се плащат в април, абе няква каша се получи и незанм какво да правя

delphine

 • Публикации: 8626 / 1446
" ....ще се получи м.12,м.01, м.02 да се плащат в април......."

Не гледайте ЗА КОИ месеци плащате , а КОГА плащате и всичко ще си дойде по местата. През април ще платите ДДФЛ и ще подадете декларация чл.55 за ДДФЛ на ИЗПЛАТЕНИ доходи през първо тримесечие без значение те за кои месеци и години се отнасят.  :smile1:

Airini

 • Публикации: 255 / 8
Чл. 73а. (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.аз не мога да се сетя къде по-точно може да се обобщи това в дек по чл. 55, или да очакваме изменения в нея или някое приложение..
не намерих нищо? Или не съм разбрал нищо?

Как да декларирам доход от ДУК на лице от ЕС в декл. по чл. 55 при положение, че не удържам данък.

Много се чудя по този въпрос  :hmmm:

За него подавам декларация по ДОПК, тъй като прилагам СИДДО.

Tzvetinka

 • Публикации: 6 / 0
Има ли някъде указания как се попълвана новата годишна служебна бележка за доходи на ФЛ от наем?

Dakata

 • Публикации: 132 / 33
Как да декларирам доход от ДУК на лице от ЕС в декл. по чл. 55 при положение, че не удържам данък.

Много се чудя по този въпрос  :hmmm:

За него подавам декларация по ДОПК, тъй като прилагам СИДДО.

Май няма още информация, мисля днес пак да се опитам да звъня в НАП, мене лично ме притеснява това изречение в чл. 73а, а срока за подаване на дек по чл. 55 все пак е края на месеца,нямаме чак толкова много време

Мене ме интересува и когато се изплаща наем и когато е ДУК..

alfa

 • Публикации: 2041 / 246
Как да декларирам доход от ДУК на лице от ЕС в декл. по чл. 55 при положение, че не удържам данък.

Много се чудя по този въпрос  :hmmm:

За него подавам декларация по ДОПК, тъй като прилагам СИДДО.

Първо вижте дали лицето е местно за целите на ЗДДФЛ или се третира като чуждестранно лице . Ако е местно за целите на ЗДДФЛ няма да декларирате нищо в Декларацията по чл.55 тък като се третира като трудово правоотношение . Ако лицето се определи като чуждестранно и му удържате окончателен данък по чл.чл. 37, ал. 1, т. 9 тогава ще декларирате това с декларацията .

Dakata

 • Публикации: 132 / 33
Първо вижте дали лицето е местно за целите на ЗДДФЛ или се третира като чуждестранно лице . Ако е местно за целите на ЗДДФЛ няма да декларирате нищо в Декларацията по чл.55 тък като се третира като трудово правоотношение . Ако лицето се определи като чуждестранно и му удържате окончателен данък по чл.чл. 37, ал. 1, т. 9 тогава ще декларирате това с декларацията .

Ами то точно от тука идва проблема, лицата са чуждестранни и им отдържаме данък, но в декл по чл. 55 декларираме данъци, не виждам къде точно в този вид на тази декларация мога да декларирам доходи и данни за самите лица... това е нещото което мен ме изненада.
И предположих че или ще има някакво приложение към тази декларация или да очакваме промени в самата декларация?

ДЖИН

 • Публикации: 2 / 0
И какво се случва, през 2014 година работодателят удържа ДОД, а 2015 г лицето подава декларация по чл.50 и му се възстановява данъка, това ли се получава в крайна сметка
т.2 придобитите през тодината доходи да не превишават 12 м.мин.раб.заплати
придобит е  е нетния доход съгл чл.11

Dakata

 • Публикации: 132 / 33
Някой да е чул някакво разяснение за чл. 73а? :)

Dakata

 • Публикации: 132 / 33
Така тъй като аз се бях объркал, но ми се изясни
информацията която трябва да декларираме според изискването ан чл. 73а, важи от 01.01.2014 , т.е ще декларираме за 4-ти тримесечие на 2014 г. т.е догодина началото :)
За 2013 не трябва да декларираме нищо във връзка с чл. 73а.

Направих справка с НАП, то явно е било логично, но аз се бях запълнал че трябва и за 2013 да декларирам, ако някой като мене се е объркам, затова го допълвам :)

пп: До края на 2014 ще видоизменят дек по чл. 55, за да може в началото на 2015 да декларирме нужните неща.

expertodit

 • Публикации: 14 / 0
Здравейте! И аз не знам дали се включвам на точното място, но ще си питам :)  Чуждестранно физическо лице, определящо се като местно лице има доходи от наем от недвижим имот в страна-членка на ЕС. Лицето живее в БГ, има апартамент в чужбина, който е даден под наем там на чуйдестранно физическо лице. Въпроса е дали може да декларира този доход в България и дали трябва да прилага СИИДО?

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook