Свободните професии и Декларация по чл. 55 ЗДДФЛ от 2013

27.01.2013, 21:11 32821 43

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


AAlex

 • Публикации: 288 / 5
Здравейте, свободните професии , земеделските производители , СОЛ-те които имат сключени граждански договори , договор за наем между две физически лица , общо взето лицата,който трябва сами да си внесат ДОД след изтичане на тримесечието трябва ли да подават Декларация по чл.55 ЗДДФЛ?

Катя Крънчева

общо взето лицата,който трябва сами да си внесат ДОД след изтичане на тримесечието трябва ли да подават Декларация по чл.55 ЗДДФЛ?

Според мен, в тези случаи трябва да се подава Декларация по чл. 55, заради принципа на единната сметка всичко да се начислява с декларация преди или в срока на плащане на данъка. Въпреки, че не става достатъчно ясно от чл. 55, ал.2 за определени случаи, смятам че се подава от получателя на дохода.

чл. 55 (2) Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице,
декларацията по ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода.

Аз го разбирам така:
чл. 55 (2) Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице,
(тук трябваше да има допълнителен текст аналогично на предходната алинея “задължено да удържа и внася данъка по реда на този закон,”)
декларацията по ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода.


Защото при така написания текст на закона за платен доход от предприятие по ГД на СОЛ, който не попада в т. 26, буква “и”, имаме следното:

(1) Предприятието не е задължено да удържа ДДФЛ, следователно не подава Д55. (Не е задължено заради чл. 43 ал.5 и ал. 6, защото СОЛ е декларирал с декларация, че е СОЛ.)

(2) Като прочетем ал. 2 в настоящия и вариант “Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията по ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода”, то излиза, че щом платецът на дохода E предприятие, значи лицето придобило дохода НЕ подава Д55, макар че то само си внася данъка. И тогава кой да подаде Д55 за тримесечното авансово облагане и внасяне на данъка от получателя дохода в този случай?А в случай на наем между две ФЛ, то е ясно, че получателят сам си подава декларацията, съгласно чл. 55, ал. 2.Заковавам темата, защото ми се струва важна тази новост от 2013.

alfa

 • Публикации: 2020 / 233
Според мен поне съдейки от указанията за попълване на декларацията лицата,които само трябва да си внесат данъка подават Декларация по чл.55  за доход от наем ,за доход по граждански договор и за окончателен данък за доходите по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛІ.
Свободните професии и земеделските производители не би следвало да подават Д55 за внесения от тях авансов данък върху реализираните приходи от дейността им.
Част І
1. В т. 1 или 2 се отбелязва кой подава декларацията.
2. В т. 3 се отбелязва периода за който се подава декларацията (година и съответното тримесечие) или (година и съответния месец). Това е периода през който е възникнало задължението за определяне, удържане и внасяне на дължимите данъци.
ІІ. Част ІV:
1. Ред 1 в колона 3 се попълва от предприятия и самоосигуряващи се лица – задължени да удържат и внасят авансов данък по чл. 43, ал. 4 и 44, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
2. Редове 2 и 3 в колона 3 се попълват от предприятия и самоосигуряващи се лица – задължени да удържат и внасят окончателен данък за доходите по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ.
3. Ред 4 в колона 3 се попълва от търговски банки – задължени да удържат и внасят окончателен данък за доходите от лихви по депозитни сметки.
4. Редове 5 и 6 в колона 3 се попълват от местни юридически лица, места на стопанска дейност в страната, еднолични търговци и други физически лица, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО.
5. Редове 1, 2, 3 и 4 в колона 4 се попълват от: физически лица, задължени да определят и внасят авансов данък по чл. 43, ал. 3 и 44, ал. 3 от ЗДДФЛ за придобити доходи от стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и окончателен данък за доходите по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ.6. Ред 6 в колона 4 се попълва от чуждестранни юридически лица, задължени да определят и внасят данък при източника по чл. 195 от ЗКПО.

alfa

 • Публикации: 2020 / 233
Не знам къде съм гледала в предишния ми пост но ....

1.от указанията за попълване на Д55 : 5. Редове 1, 2, 3 и 4 в колона 4 се попълват от: физически лица, задължени да определят и внасят авансов данък по чл. 43, ал. 3 и 44, ал. 3 от ЗДДФЛ за придобити доходи от стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и окончателен данък за доходите по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ

2.Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.(3) Размерът на дължимия данък се изчислява, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

3.Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
 
1. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
 
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 40 на сто за:
 
а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
 
б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
 
в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
 
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Следователни: ЗП, свободни професии, СОЛ с граждански договор подават Декларация по ЧЛ. 55 при деклариране на дължимия данък след изтичане на тримесечието.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Размерът на дължимия данък се определя, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

тук си е ясно при наем между две физически лица си се подава от наемодателя

пасат

 • Публикации: 660 / 139
И аз го разбирам така.
Напр. - стоматолог /самоосигуряващо се лице/ ще си внася данък за доходи от РЗОК и ще си подава Д-55 в сроковете..
РЗОК не удържа данък, защото те са СОЛ..
За наем между две ф. лица е ясно..

alfa

 • Публикации: 2020 / 233
И аз го разбирам така.
Напр. - стоматолог /самоосигуряващо се лице/ ще си внася данък за доходи от РЗОК и ще си подава Д-55 в сроковете..
РЗОК не удържа данък, защото се са СОЛ..
За наем между две ф. лица е ясно..
:thumbup:

Катя Крънчева

Я вижте новинката от страницата на НАП

Наемодателите подават нова декларация в НАП
04 Февруари 2013

Физическите лицата, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък, през 2013 година ще имат едно ново задължение. Те трябва да декларират дължимите авансови вноски в новата декларация, която се подава от началото на тази година – това е декларацията по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци, т. е. до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен дохода от наем, като за ІV-то тримесечие, данък не се дължи и съответно декларация не се подава. Както до сега, годишният данък ще се определи в годишната данъчна декларация, която наемодателите ще представят пред НАП до края на април 2014 г.

Физическите лица, които отдават под наем имоти на фирми, също ще декларират годишно доходите от наем до края на април 2014 г., но те не са длъжни да подават в НАП формуляра по чл. 55. В този случай декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ (образец 4001) се подава от платеца на дохода. Облекчение за фирмите-наематели на недвижими имоти на физически лица е, че през тази година те няма да издават служебни бележки за изплатения доход на физическите лица всеки месец, а само веднъж годишно. Фирмите-наематели ще внасят данъка, удържан авансово на хазаите си физически лица, веднъж на три месеца, а не както беше през 2012 г. - ежемесечно. И в този случай за последното тримесечие на 2013 г. платците на дохода не следва да удържат и внасят авансово данъка.

От НАП припомнят, че гражданите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем,  дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето.

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и  нови срокове, отдаващите помещения под наем могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

http://nap.bg/news?id=1688
Създаден на: 04.02.2013

alfa

 • Публикации: 2020 / 233
НАП имам чувството  че са като сто годишна трикрака костенурка  ;D че наемодателите физ.лица трябва да  я подават сами тази декларация ние тук във форума още към края на декември вече почнахме да си го изясняваме.....

rslva

 • Публикации: 1 / 0
Здравейте, моля за съвет. Земеделски производител, пчелар, е внасял до 2012 г.дължимия си данък, изчислен след приспадане на регламентираните 60%, СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ГОД. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (т.е. - през м.март, например). С новите промени - задължено ли е това лице да внася "някакъв предполагаем" размер за данък всяко тримесечие на 2013 г., разбира се комплектовано с декл. 55. И как точно да определи сумата за внасяне - с намалените 60%  от реалните приходи за тримесечието, или както то самото реши - "имам излишни 200 лв, дай да ги внеса авансово за данък". Моля за извинение, ама не можах сама да си изясня този въпрос. И все още ли важи декл. 6 за този пчелар да се внася веднъж годишно, с м.13.2014 г.(например), или трябва с всяка декл.1 да има и 6? Предварително Ви благодаря!

ivoni33

 • Публикации: 66 / 4
Здравейте, колеги! Аз искам да питам знае ли някой какви са последиците, ако е подадена декл. по чл. 55, а не е трябвало да се подава, т. к. данъка е внесен през месец декември. Мнаго кратко беше времето след публикуването на новата декларация, поради което не съм разбрала от указанията, че става въпрос само за начислените и невнесени данъци през м. декември и съм подала такава. Дали ще има санкция и може ли да се коригира, по-точно да се заличи подадената. Благодаря предварително.
р.р В моя случай става въпрос за данък върху наеми.

Елена-

 • Публикации: 3354 / 247
Според мен питайте НАП.
Защото в този случай излиза, че декларирате нещо, което е вече внесено и в тяхната система ще виси задължение и ще си го търсят.

aleks_gv

 • Публикации: 20 / 2
В тази връзка-ако съм ЗП и продавам да кажем мед на пазара, трябва да питам всеки клиент дали случайно не е СОЛ или предприятие и ако е да ми го декларира писмено за да знам за кои продажби да подавам декл. по чл.55 от ЗДДФЛ :blink:

ivoni33

 • Публикации: 66 / 4
Толкова е объркано всичко, сега се връщам от НАП и направо ме заболя главата. Те самите не знаят какво да отговорят на поставените въпроси и единственият им отговор е - ще съставим акт за нарушение. Ужас. До кога в България ще са така нещата.......

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
 ivoni33,
Нека видим какъв акт ще съставят. Административно наказателните разпоредби обикновено започват с "който не подаде в срок". Не съм чела за санкции, ако подадеш някаква декларация без да си бил длъжен по закон.
Ще обжалвате акта, ако има такъв. В което силно се съмнявам... :smile1:

lorenca

 • Публикации: 133 / 13
ivoni33,
Нека видим какъв акт ще съставят. Административно наказателните разпоредби обикновено започват с "който не подаде в срок". Не съм чела за санкции, ако подадеш някаква декларация без да си бил длъжен по закон.
Ще обжалвате акта, ако има такъв. В което силно се съмнявам... :smile1:


Има текстове - който подаде декларация с невярно съдържание;)

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
Има текстове - който подаде декларация с невярно съдържание;)
Да, има. :yes3:
Но обикновено със следното уточнение "водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък".
Дори българският законодател не е чак толкова безумен, че да санкционира действия, които не са в противоречие с целите на закона. :smile1:

Ilimili

 • Публикации: 3 / 0
Здравейте ! Въпросът ми е за рег. зем. производител, нает на граждански договор.Брутна сума за месец - 400 лв.. Данък ще си определя и внася сам, защото е СОЛ. Платецът на дохода не удържа нищо. Ще си подава и декларация по чл. 55 ал. 1 за внесен данък на всяко тримесечие върху 400 - (400*25%) или 30,00 лв. месечно. Така ли е или някъде греша.
Предварително Ви благодаря за съвета !

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
Брутната сума за месец е 400, нали?
Значи данъкът да тримесечие ще зависи от това колко месеца е работил по ГД.


Облагаем доходЧл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Авансов данък за доходи от стопанска дейност
Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

Явно от 400 лв. трябва да извадите първо 25% НПР ( 100 лв) и от тях да извдите задължителните вноски за ТРИМЕСЕЧИЕТО. Така, ако Вашият СОЛ се осигурява на високия процент и полага труд по ГД само един месец в тримесечието, може и да не дължи авансов данък :smile1:

Ilimili

 • Публикации: 3 / 0
Аз съм от страна на платеца на дохода по извънтрудови правоотношения. От лицето разбирам, че се осигурява на 240 лв., декларирало ми е , че е регистриран земеделски производител. Та въпроса е колко ще е чистата сума по нашия договор. Аз обаче идея си нямам как се осигуряват и какви данъци внасят ЗП. Ако следвам вашия отговор, трябва да е 400-100-(ДОО-30,72)-(ДЗПО-12,00)-(ЗО-19,20)=238,08 или ДОД 23,81 лв.. Чиста сума по  ГД 376,19 лв.
Така ли е ?  :blush:

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
Ако сте платеца на дохода и той е декларирал, че е СОЛ, не Ви интересува той какво декларира и внася. Броите му 400 лв. и точка. Не му издавате СИС, а той Ви издава документ по чл. 7 от ЗСч.

А ако внимателно следвате отговора ми, то от 300 лв. ще извадите осигуровките за ТРИМЕСЕЧИЕТО и върху остатъка ще начислите 10% данък.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook