ДОД в/у наем помещение етажна собственост

16.01.2013, 16:12 19872 20

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


gizdova

 • Публикации: 185 / 1
Отдадено помещение етажна собственост на ЕТ.
За 2012 г. плетен  за цялата година  м. март 2012. Не следва да се включи в декларация по чл.73 .
Тъй като размера на наема  е в размер на 60 лева за годината , може ли да се внесе
м. 02/2013 за цялата година.
За този вид данък не следва да се попълва декларация по чл.55 и от тук се обърквам . След като не се попълва декларация ,с какво ще се обвърже внесения данък.

delphine

 • Публикации: 6532 / 1080
ЗДДФЛ........
чл.38
.........
(12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица


от декларацията по чл.55
1. Декларацията се подава от платец на доход (предприятие или самоосигуряващо се лице), задължен да удържа и внася авансов данък  по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и данък при източника по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО 


Подавате декларация по чл.55.

gizdova

 • Публикации: 185 / 1
След като 2012 ж. отпадна изискването да се издават СИС , при попълване на декларация по чл.55  в колона 4  кой е получател кого следва да впиша?

ditzve

 • Публикации: 669 / 28
В Декл.55 не се пише име на получател ,а само сумата

gizdova

 • Публикации: 185 / 1
Благодаря Ви. А може ли за цялата година да се внесе примерно м. 2 и да подам декларация та м.03/2013.

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г.

Значи - може. :smile1:


markel

 • Публикации: 9 / 1
За 2012 данъка е платен още м,10,2012, От прочетените коментари разбирам, че не трябва да подавам никаква декл, 55
Попълнила съм СПРАВКА 73 - КОЛ,3 С  - 4, ВЕЗ ИМЕ, АДРЕС ,СУМИ И КОД 27 -ЕТАЖНА СОВСТВЕНОСТ,
Днес ме върнаха от НАП, защото не знаят как да я въведат и не знам кое е правилно
ПОМОГНЕТЕ

delphine

 • Публикации: 6532 / 1080
ЗДДФЛ
чл.38
........
(12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица

Доходът от наем за имущество в режим на етажна собственост се облага с окончателен данък по реда на чл.38 и поради тази причина не се вписва в справката по чл.73, в която се оповестяват доходи, получени от физически лица.

delphine

 • Публикации: 6532 / 1080
За 2012 данъка е платен още м,10,2012, От прочетените коментари разбирам, че не трябва да подавам никаква декл, 55
Попълнила съм СПРАВКА 73 - КОЛ,3 С  - 4, ВЕЗ ИМЕ, АДРЕС ,СУМИ И КОД 27 -ЕТАЖНА СОВСТВЕНОСТ,
Днес ме върнаха от НАП, защото не знаят как да я въведат и не знам кое е правилно
ПОМОГНЕТЕ

С код 27 все пак в справката по чл.73 фигурира изискването да се декларират и тези наеми, които са в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците. При попълване обаче в електронен вариант за изпращане с ел.подпис на тази справка при избор на това поле дава съобщение да се избере друг код, различен от 27. Явно кодът е неактивен за попълване и не позволява избор на такъв вид доход.

kukleva

 • Публикации: 9 / 0

Доходът от наем за имущество в режим на етажна собственост се облага с окончателен данък по реда на чл.38 и поради тази причина не се вписва в справката по чл.73, в която се оповестяват доходи, получени от физически лица.

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 94 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи:

2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 :hi:

delphine

 • Публикации: 6532 / 1080
Точно затова проверих да попълня една в електронен вариант, но не дава да се въвежда с код 27, който е указан за етажната собственост. На практика - да, трябва - видях вече опцията и в справката, но не дава да се въвежда. Явно затова не са могли и да я въведат в НАП.

markel

 • Публикации: 9 / 1
след като не се подава спр,73 трљбва ли да се подава декл,55 за 2012  /която според мен касае само ако доходите са на чужд,лица/ или друга Декларацие за да се декларират вноските за ЗДФФЛ , 

kukleva

 • Публикации: 9 / 0
след като не се подава спр,73

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 94 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи:

2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 :hi:

Поне се изготвя, а дали се подава, не знам

Fifis

 • Публикации: 2 / 0
Здравейте,
в справката по чл.73 се попълва данъка удържан за етажната собственост. Във вид индентификатор избирате етаж.собств. и после в адрес на етажна собственост си попълвате къде се намира обекта.

p.nedeva

 • Публикации: 23 / 0
точно така я попълних и аз,но първият път ме върнаха,и за по-сигурно вторият път попълних справката по-указаният начин в електронен вариант.направих си текстови файл и него подадох на гише и стана-приеха ми справката. :thumbup:

ditzve

 • Публикации: 669 / 28
Пак се сетих за ДОД на етажна собственост.В спр.чл.73 ги посочвахме само на един ред и без име-с код 27.Първите три тримесечия подавам декл.55 от името на ЕТ-наемател и плащам данъка.Обаче четвъртото тримесечие какво правим-ако не подам декл.чл.55 и не платя ДОД за платения на етаж.собственост наем,кой ще плаща този данък -нали не подават ГДД поименно?

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
Глава шеста.
ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА
.............
 Доходи на местни и чуждестранни физически лица
     чл. 38.  (12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.   

чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Ставката на данъка е 10 на сто за доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11, 12 и 13.
          (2) Ставката на данъка е 7 на сто за доходите по чл. 38, ал. 8 в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка "Живот", който е 15 или повече години.
          (3) Ставката на данъка е 5 на сто за доходите по чл. 38, ал. 1.
          (4) Окончателният данък по глава шеста се удържа и внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68.

     чл. 65. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, ал. 10 и 12 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.

За четвърто тримесечие декларирате и внасяте до 31 януари на следващата година :smile1:

ditzve

 • Публикации: 669 / 28
 :give_rose:Много благодаря!

wytny

 • Публикации: 61 / 3
Да попитам и аз за наемите. Фирма има сключен договор за наем на помещение от 3ма собственика.Наема се плаща всеки месец,но ДОД удържам един път на тримесечие.Сега трябва да подам Декларация по чл.55 за 3то тримесечие,където вписвам само сумата на данъка.В Сметка за изплатени суми,не им начислявам ДОО и ЗО и ДЗПО а само ДОД.Питам се обаче,след като тези лица не са етажна собственост-признавам им 10% НПР и тогава начислявам данъка по Д-я чл.55,а след това и поотделно сСИДФЛ по чл.73 от ЗДДФЛ,а на тях им връчвам Сметка и Сл.бележка за год.декларация???

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
Здравейте wytny,

Въпросът Ви не е точно по темата, но предполагам сте отправили запитването тук от бързане във връзка с наближаващите срокове за декл. по чл. 55.
Доходите от наем не са дейност, която обуславя възникване на задължение за осигуряване. Следователно, върху тях не се дължат осигуровки по КСО.

Правилно намалявате брутния доход с 10% НПР, защото това е законния ред за изчисляване на облагаемата основа:
      чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи.

След като съсобствениците са трима, всеки от тях трябва да получи СИС и сл. бележка за частта от наема, който е получил. И - да, трябва да ги включите по отделно в справката по чл. 73 и да ги предупредите, че всеки един от тях следва да подаде ГДД по чл. 50.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook